Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*• *n artikel 15, tweede en derde lid, wordt in plaats van „als noodzakelijk aangewezen ontsmettingsdienst” gelezen: als nood-1 zakelijk aangewezen of toegelaten ontsmettmgsdienst.

Art. II. In artikel 33, eerste lid, wordt in plaats van „reiniging en ontsmetting” gelezen :

reiniging, ontsmetting of vernietiging.

In artikel 23, tweede lid, onder 1°, worden achter het woord „aangewezen” toegevoegd de woorden: of is toegelaten.

Het ongenummerde derde lid wordt genum- j merd met: 3.

Aan artikel 23 worden twee nieuwe leden toegevoegd, welke luiden als volgt:

4. Voor de berekening van de Rijksbijdrage in de uitgaven van reiniging en ontsmetting worden als maatstaf dier uitgaven aangenomen de door Onzen Minister goedgekeurde tarieven van den ontsmettingisdienst, welke de reiniging of ontsmetting heeft verricht, verminderd met de bijdragen van de belanghebbenden.

5. Onze Minister is bevoegd in bijzondere gevallen van het bepaalde in het vierde lid af te wijken.

. Art. III. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 Januari 1939.

Art. IV. Op den in artikel III genoemden datum- treedt tevens in werking de wet van 3 December 1937 (Staatsblad N". 803).

Onze Ministers van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. s-Gravenhage, den 24sten November 1938.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

C. P. M. R o m m e.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Van Boeyen.

’ (üitgeg. 13 December 1938.)

Sluiten