Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden, bedoeld in de artikelen i tot en met 5, alsmede nadere regelen omtrent de uitvoering van deze wet.

a De formulieren van de in het voorgaande lid bedoelde bescheiden worden van Rijkswege kosteloos aan de burgemeesters verstrekt en zijn kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar.

11. Deze wet <-reedt in werking met ingang van r Januari 1940, *ip welken datum vervallen de bij de Besmettelijke-Ziebtenwet (Staatsblad 1928, n°. 265) gehandhaafde bepalingen van de wet van 4 Decembe* 187a (Staatsblad n°. 134). houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten

12. Artikel 1 is niet van toepassing ten

aanzien van kinderen, geboren vöór 1 November 1939- . . ij

13. Deze wet kan worden aangehaald

onder den titel: „Inentingswet 1939”

Lasten en bevelen, enz.

Gegeven te ’s-Gravenhage, den a2sten December 1939. ,

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

J. van den Tempel.

(Uitgeg. 30 December 1939-)

Sluiten