Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarvan is opgemaakt deze acte, welke door mij,

burgemeester

door den burgem. aangewezen ambtenaar en door mij, geneeskundige, is onderteekend. den 19...

De geneeskundige,

De burgemeester (of wie hem vervangt),

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 April 1940 (Staatsblad No. 844).

Mij bekend,

De Minister van Sociale Zaken,

J. van den Tempel.

Model No. 5.

(Art. 5, ie lid, der Inentingswet 1939.)

Ondergeteekende, burgemeester der gemeente roept U op om op

, den 19

te verschijnen voor hem — of een door hem aan te wijzen ambtenaar — en een door hem

aan te wijzen geneeskundige

(plaats) , ter bespreking van

Uwe verklaring, gedagteekend

houdende de reden waarom inenting van het ouderlijke macht

onder Uw — staande

voogdij

geboren

ingeschreven in het

bevolkingsregister der gemeente

centraal bevolkingsregister wordt achterwege gelaten.

den

Zie ommezijde.

Art. 7 der Inentingswet 1939.

1 hij, die geen ge¬

volg geeft aan een oproeping, als bedoeld in artikel 5, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden.

2. Indien het kind staat onder voogdij van een vereeniging, stichting of instelling van weldadigheid, geldt het in het vorige lid bepaalde voor de bestuurders van die vereeniging, stichting of instelling van weldadigheid.

Sluiten