Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Als goed gevolg van de inenting wordtl beschouwd de opkomst van ten minste één volledig ontwikkelde pokpuist.

Artikel 4.

1. De geneeskundige, die de inenting heeft verricht, overtuigt zich in elk geval tusschen den tienden en den dertienden dag na dien der inenting van het resultaat er van en geeft, bij voorkeur terstond na dit onderzoek, aan den gevaccineerde of aan hem of) haar, die den gevaccineerden minderjarige; geleidt, een verklaring volgens een der bij het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad No. 844, behoorende modellen 2a, 2b en 2Ó af.

2. De geneeskundige, die een ingeënt persoon behandelt, doch de inenting niet zelfl heeft verricht, geeft bij voorkeur terstond nadat hij zich heeft overtuigd van het resul-l taat daarvan, aan een der in het voorgaande lid genoemde personen een verklaring vol-1 gens het bij genoemd Koninklijk besluit be-: hoorend model 2 c af.

3. De geneeskundige, die een aan variola major of minor lijdende persoon heeft be-;! handeld, geeft, bij voorkeur terstond nadat hij zich van de genezing van den lijder hce9 overtuigd, aan dezen of aan hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over den lijder uitoefent, een verklaring volgens hefc bij genoemd Koninklijk besluit behoorend model 2 e af.

Artikel 5.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een vergunning tot het afleve-: ren van entstof tegen de pokken, als bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk besluit vatt 12 April 1940, Staatsblad No. 844, moeten entstofinrichtingen voldoen aan de volgende regelen:

1. Aan de entstof inrichting zijn ten min-i ste twee geneeskundigen verbonden, van wie één met de leiding van de inrichting is be-; last en de andere dezen zoo noodig vervangt.! Aan de inrichting is tevens een veearts verbonden.

2. De lokalen der inrichting moet zijn ruim, luchtig, zindelijk, goed verlicht en vol-l doende verwarmd en worden niet dan met toestemming van den geneeskundig Inspec-: teur van de Volksgezondheid voor andere doeleinden gebruikt, dan waarvoor zij be-* stemd zijn.

3. Tenzij door den Secretaris-Generaals van het Departement van Sociale Zaken an-i ders wordt bepaald, wordt de voor inenting) van den mensch bestemde entstof in de in-i richting zelf gewonnen door voortplanting) op kalveren of op andere voor het gewinnem

Sluiten