is toegevoegd aan uw favorieten.

Regeering, regeer! en Nogmaals: Regeering, regeer!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter, met opgeheven hoofde, het „we gaan rustig verder" afgekondigd.

Het comité geeft tevens uit: „Joden en Bolsjewisme" en „Joodsche aard en joodsche werkzaamheid". Deze pamfletjes gelijken getrouwe aftreksels van de blaadjes der „Deutsche Union für Weltwahrheit", („Fichte-Bund", Hamburg).

In nummer 17 van het totnogtoe in gestencilden vorm uitgegeven blad „De Misthoorn" wordt medegedeeld, dat het binnenkort gedrukt en rijkelijk voorzien van plaatjes, zal verschijnen. Een Nederlandsche. tak van Streichers „Der Stürmer" is dan geboren. En: de vuilschrijverij verrijkt.

Het comité verspreidde ook een aantal plakzegels met den inhoud:

Bestrijdt den Joodschen invloed, Leest „De Misthoorn", postbus

744, Rotterdam.

Wie bij Joden koopt, besteelt eigen volk, Leest etc.

Maakt Nederland Jodenvrij, Leest etc.

Joden in het land, welvaart aan den kant. Leest etc.

Ze zijn in beslag genomen. Het zal evenwel niet lang meer duren of nieuwe exemplaren zullen worden geplakt op muren en schuttingen. De Heeren gaan immers door, zooals ze vriendelijk verklaren in hun eigen blad. In „De Misthoorn" van 30 September worden ze weer aangeboden „tegen 23 cent per 100 stuks".

De gemeenste propaganda schuilt evenwel in den verkoop van de „Protocollen van de Wijzen van Sion", tekstvertaling van Jan Stoutenburg (J. Nijsse, Noorder Havenkade 114 A, Rotterdam?), met een inleiding en slotbeschouwing van Dr. P. Molenbroek. In „De Misthoorn" is hun verschijning verscheidene malen aangekondigd. Een vijftal gestencilde afleveringen (20 cent per stuk; 15 cent voor leden) is reeds verdrongen door een gedrukte uitgave, prijs 30 cent.

Deze „Protocollen" bevatten naar het oordeel der anti-semieten die geen enkel middel te laag achten, het door joden vervaardigde vernietigingsplan der Christelijke samenleving. Een college van „Wijzen van Zion" leidt een geheime organisatie ter verdelging der niet-joden. De richtlijnen, die bij deze afbraak, via ondermijning, dienen te worden gevolgd, zijn gegoten in deze „Protocollen".

Zij laten de joden bijvoorbeeld verklaren, dat zij zich niet mogen laten afhouden „van omkoopingen, bedrog en verraad, zoodra dit voor het (joodsche) doel dienstig kan zijn". „Vroegtijdige uitspattingen", waartoe de niet-joodsche jeugd door joodsche handlangers moet worden gebracht, zullen de niet-joodsche volkeren moeten versuffen, opdat de joodsche heerschappij zich snel verwerkelijke.

In een feuilleton van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" (9 Juli 1933) heeft Dr. Charlotte A. van Manen overtuigend aangetoond, dat de ^Protocollen van de Wijzen van Zion" niets anders zijn dan