is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gevoelens". Maria zij er bij. Hij voedt op dat oogenblik onze ziel, gelijk de moeder haar kind; beter en inniger nog! Door middel van zijn H. Menschheid vloeit zijn goddelijk priesterleven onze ziel binnen. Dat is het oogenblik voor onzen geest, om zijn Wijsheid te drinken, zooals de Heiligen het uitdrukken, — voor ons hart, om zijn Liefde te drinken, — voor onze ziel om zich met zijn Godheid te voeden!

DE PRIESTER, — en DE DUIVEL en DE WERELD.

Jesus, onze Hoogepriester werd gesteld als een teeken van tegenspraak. Hel en wereld hebben Hem belaagd en gehaat met al den haat waartoe zij in staat zijn geweest.

Ook de priester is een teeken van tegenspraak. Ook hem treft de haat van duivel en wereld.

Signum contradictonis, ook de priester, de ware priester!

Alles wat van den duivel en van de wereld is, haat den priester; en als heden de priester zoo gehaat, belaagd, omlaag gehaald wordt, dan is dat omdat de duivel meer dan ooit meester van de wereld is!

Hoe verder een ziel van den duivel en van de wereld verwijderd is, hoe meer zij den priester eerbiedigt, hoogschat en liefheeft, met een eerbiedige, bovennatuurlijke liefde.

Keizer Constantijn verklaarde, met zijn keizerlijken mantel te willen bedekken den priester dien hij zou zien zondigen.

De duivel haat den priester, omdat hij een andere „Christus" is, de plaatsvervanger, de vriend van Hem, die in deze wereld is gekomen om des duivels rijk te vernietigen, en dien strijd tegen het rijk van den duivel heeft de priester voort te zetten. Met Jesus, is de priester dat „Zaad der Vrouwe, dat met en door de Vrouwe den kop van de slang heeft te verpletteren.