is toegevoegd aan uw favorieten.

De ondernemers-overeenkomstenwet en haar bruikbaarheid voor het middenstandsbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelen vast omtrent het geven van kortingen, omtrent leverings- en crediettermijnen, omtrent het geven van omzetpremies en nog andersoortige verkoopsvoorwaarden van de bedrijfsgeno ten-leveranciers. Deze conditie-kartels hebben in algemene zin ten doel, door het brengen van eenvormigheid in de verkoopsvoorwaarden, de vaak onzinnige concurrentie op dit gebied tussen de betrokken leveranciers onderling, krachtig tegen te gaan.

De tweede groep, de z.g. prijskartels en de quota (productieen afzet) kartels, bevatten regelen omtrent minimum-prijzen beneden welke bepaalde goederen niet mogen worden verkocht, of wel bepalen aan de hand van de gemiddelde productie of de gemiddelde afzet der gegadigden over enkele voorafgaande z.g. basisjaren, welk quotum of deel van het totaal, ieder van hen in een bepaalde tijdsperiode mag produceren of afzetten. De hier bedoelde productie- en afzetregelingen beogen een zeker evenwicht te scheppen tussen vraag en aanbod van de betrokken goederen en daardoor een moordende prijsconcurrentie tussen de fabrikanten en leveranciers daarvan tegen te gaan, onderwijl prijskartels de prijsconcurrentie rechtstreeks pogen te bestrijden, om daardoor aan de diverse betrokken ondernemingen een min of meer ruim rendement, een min of meer aanzienlijke winst te verzekeren.

Tot de hier besproken prijs-kartels kunnen o.i. ook gevoegelijk worden teruggebracht de conventies of overeenkomsten, welke een regeling inhouden omtrent het verstrekken van toegiften of cadeaux, dan wel omtrent het verlenen van allerhande vormen van service aan de afnemers.

Uiteraard ware over de vorenvermelde prijs- en quota-kartels nog heel veel meer te zeggen. Gelet evenwel op het doel van dit opstel, menen we met de gegeven bondige schets daarvan te kunnen volstaan en vervolgen we thans ons onderbroken betoog over het onderscheid tussen bedrijfsregelingen van zuiver privaatrechtelijke aard en die welke een publiekrechtelijk karakter dragen.

Privaat- en publiekrechtelijke bedrijfsregelingen.

Boven gaven we als onze mening te kennen, dat bij zuiver privaatrechtelijke bedrijfsregelingen veelal geheel of goeddeels ontbreekt het wezenlijke element van iedere in de ware en volle zin opgevatte bedrijfsordening, t.w. het bewust gericht-zijn of mede gericht-zijn op het welzijn der gemeenschap.

Indien we nu het welzijn der gemeenschap enkel bezien uit de gezichtshoek van het belang der verbruikers als onderdeel van het gemeenschapswelzijn, dan spreekt het van zelf, dat bedoeld verbruikersbelang in veel mindere mate betrokken is bij de conditie-kartels dan bij de prijs- en quota-kartels het geval is.

Daarom dan ook zijn van privaatrechtelijke c o n d i t i e-kartels