is toegevoegd aan uw favorieten.

De pastoor van Ars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theoloog anders opgelost konden worden. De wijze bisschop wilde op deze manier zijn oordeel in de oogen der geestelijkheid rechtvaardigen. Nu kon hij zeggen tot de heer en, dat die nederige pastoor ,,een heilige was, een heilige, dien wij moeten bewonderen en navolgen. En toen op de jaarhjksche retraite van pastoors gesproken werd over de ,,folie van den collega van Ars, zeide de bisschop : „mijne heeren, ik wensch u allen een beetje van die dwaasheid, zij zal uwe wijsheid niet schaden.' Op de vraag of het waar was dat hij ,,peu instruit was, antwoordde de bisschop : „je ne sais pas s'il est instruit, mais il est éclair é." *) Daarmee bevestigend wat de eenvoudige Catherine reeds lang te voren in haar dagboek had opgeteekend.

Vianney, die reeds vele jaren leefde los van aardsche strevingen en van alle zinnelijkheid, in den gloed van een zalig meditatief gebed, dat zijn eenzaamheid vulde, voelde zelf wel van waar hem de mysterieuze hulp geboden werd : op een gewone catechismusles zeide hij tot de kinderen : „ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ont des idees justus. Voila pourquoi il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants." **)

Maar naar zijn eigen diepe overtuiging bezat hij zelt niets, geen talent, geen kennis, geen deugd, mets wat uitblinken kan in de oogen der menschen ,,Had God, zooals hij zeide, een onbeduidender, nietiger schepsel kunnen vinden voor de bekeering der zondaars, dan zou Hij den dommen pastoor van Ars zeker voorbij

*) „Ik weet niet of hij veel geleerd heeft, maar hij is innerlijk verlicht".

**) Zij die geleid worden door den H. Geest hebben juiste opvattingen. Daaróm zijn er zooveel onwetenden, die meer weten dan de wijzen .