is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEER', dy kreftigh') in forsjochtigh,2) Hiettne, Wiette, Druwgh in ljochtigh,3) Mecke' het; in hadt jiette ijn4) stjoer, Fen cre'toere to cre'toer'. 5 Heer, dy uwz, ijn4) Christ, betocht het,

Weer-helle', in to rjuechte brocht het, Boppa' uwz eerste schepsel-steat, Dy ijn4) Adem gingh5) to neat. Jou uwz dat wy gruwnigh6) kinne 10 Het wy wierne' in nu weer binne

Dat Jón7) kreft in goedigheyt Yvigh8) wirt, fen uwz,9) forbreyd'.

Nu, mijn siel, het met dy jiette?

Goads on-gruwne See fol swiette. 't Hondert-segz-in-fjiertigst Liet My Goads mijld bestjoer oon-biedt.

PSALME CXLVI.

1.

1. To, to, nu mijn siel, ontjou dy,

Firdde dy, weyts', wezz' naet loom, To mijn binne-borst; (trieut rouw' dy? Walje' op az in gjealpe stroom:) Lof-sjong, lof-sjong yer in let, d' HEERE t' eere, wol in bet.

2-

2. 'k Mot, ick sil, ick wol ontweytsje,

So lang az ick libben fiel, '0 In uwz HEERE God great meytsje,

L: ') kreftig 2) forsjochtig, 3) ljochtig, 4) yn 5) ging 6) gruwnig 7) jon 8) Yvig 8) uwz