is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zacht en Sterk! — We zien op naar Monseigneur s portret, dat van den wand zoo goedig op ons neerblikt en kunnen het ons dan zoo duidelijk voorstellen, hoe hij daar neerzat, met de Oversten sprekend over datgene wat hem het naast aan 't harte lag, zijn dierbare Congregatie. Ja, dan kwam het „M ansuete" op den voorgrond. Dan kon hij vragen naar alles: naar een novice, van wie hij veel verwachtte voor de toekomst, naar een zieke Zuster, wier toestand hem bezorgd maakte, naar den uitslag van een examen of den gang van een of ander liefdewerk. Dan wist hij te troosten, te bemoedigen, te versterken. Dan achtte hij het niet beneden zijn hooge waardigheid, zich te laten vertellen, hoe de Zusters in den ontspanningstxjd elkander eens vroolijk hadden geplaagd of schelmsch hadden beetgenomen; hartelijk kon 1; er om lachen, als een goede vader, wien men de onschuldige guitenstreken van zijn kinderen vertelt? en hij liet niet na, bij de eerstvolgende gelegenheid zijn Zusters te laten merken, dat hij van haar gezellige schermutselingen alles afwist. Maar was het noodig, dan toonde hij ook het „Fortit c r". Dan wist hij kloeken raad te geven, doortastende maatregelen te treffen en zijn dochters te bezielen met zijn alles overwinnende geest-

KTECilu

Onder Monseigneurs portret zien wij de gouden medaille van O. L. Vrouw, die hij bij gelegenheid van de Dogmaverklaring der Onbevlekte Ontvangenis uit de hand van den H. Vader, Pius IX, ontving, de medaille, die hij droeg in den nacht, toen de moordaanslag op hem werd ge-

3