is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding van Fraters en Zusters. Langzamerhand groeide hun getal aan en in 1916 waren er een twintigtal.

Eenige Fratershuizen, vooral die met opvoedingsgestichten, hadden bij voorkeur zulk een priester, lid der Congregatie, tot Rector. In 1916 bepaalde echter de H. Congregatie voor Regulieren te Rome, dat voortaan de Fraters-Congregatie alleen uit leeken bestaan zou. Reeds in 1870 waren, dank aan Mgr. Zwijsens grooten invloed, de Congregatie en haar Regel door Z. H. Paus Pius IX goedgekeurd.

Toen de Congregatie der Fraters in 1920 het diamanten jubilé vierde, heeft heel Katholiek Nederland dankbaar den rijken zegen erkend, die in wijden kring ook van deze stichting van Mgr. Zwijsen was uitgegaan.

Zoo waren toen b.v. de Fraters belast met het onderwijs aan bijna alle Tilburgsche parochiescholen, terwijl het aantal onderwijsinrichtingen, aan hun zorgen toevertrouwd, alleen in de stad Tilburg nu ongeveer vijf en twintig bedraagt.

Doch ook buiten Tilburg breidde de Fraterscongregatie zich langzamerhand uit, niet enkel in t vaderland, maar ook in België en in onze koloniën, in West- en Oost-Indië.

We noemen hier enkel het eerste opvoedingsinstituut „Ruwenberg" te St. Michiels-Gestel, oorspronkelijk bedoeld als voorbereiding voor de klassen van de Priester-seminariën, en dat in 1927 onder even welverdiende als buitengewone belangstelling zijn diamanten jubelfeest vieren mocht.

Moge de zoo vruchtbaar werkende Congregatie,