is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Mogen jonge schoone christenen, die zich reeds in de machtsgelederen van veel christelijks belovende fascismen hebben ingelijfd, op het moment dat ook zij overtuigd geraken van de waarheid die in bovenstaande vervat ligt — een waarheid die misschien een lang moment hard en verschrikkelijk, pijnlijk en vernietigend, vernederend en beschamend, vereenzamend en verduisterend werkt — — nochthans den moed hebben volstandig in het licht hunner overtuiging te treden zonder aanzien van personen, van vriendschappen en liefdes. En wanneer zij z i e n, en toch aarzelen, bedenkend hoe waarachtig en weldoordacht en eerlijk en moedig zij hun leven gevonden hadden, wellicht dat zij dan nog éénmaal opnieuw, met nieuwe ooren, luisteren naar die Stem die zegt: „Wie zijn leven vindt, zal het verliezen —- en wie om Mij zijn leven verliest, zal het vinden."

En wanneer sommigen onder hen dan zóó innig heerlijk verliefd en verknocht zijn geworden aan dien trouwen sterken vriend van alle a-sentimenteele denkers : Friedrich Nietzsche, laten z ij dan nog minder vrees hebben een vergissing, een „menschliches allzumenschlich" te erkennen waar deze meester zelf dorst te toetsen : „Hij alleen is mij verwant, die zich instaat toont te veranderen". Laten z ij als een groote winst aanvaarden dit hun stilste, hun diepste, en misschien hun donkerste, uur, zeggend met Zarathustra :