is toegevoegd aan uw favorieten.

Jan Willem Lucas aan de geestelijkheid van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig geen „persona grata" meer voelde bij Monseigneur Aengenent, maakte voor de behartiging van zijn belangen bij de pogingen tot beinvloeding van het bisdom gebruik van derden, bij voorkeur van zijn vriend Deken Sondaal, dien hij steeds weer bereid vond op te treden als pleitbezorger voor de „Spaarnestad"belangen. Telkens weer werd deze — na ontvangen voorlichting — naar het bisdom gestuurd om een of ander belang te bepleiten. Deze voorlichting geschiedde niet altijd mondeling, doch nam ook soms den vorm aan van een „aide-mémoire", die Deken Sondaal zich goed in zijn hoofd prentte, alvorens naar het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht te gaan.

In deze aide-mémoires geeft Lucas zich bloot op een wijze, die verdient aan de vergetelheid te worden ontrukt.

Wij laten dan ook volgen:

ENKELE AANTEEKENINGEN TEN BEHOEVE VAN DEN HOOGEERW. HEER DEKEN H. C. J. SONDAAL.

1. „Vergissen wij ons niet, — aldus Lucas — dan bezit het Haarlemsche Bisdom in zijn diverse fondsen een bedrag van ongeveer ƒ 100.000.— aandeelen in onze vennootschap.

Deze aandeelen zijn tegen vrij lage koersen — gewoonlijk parikoersen — verworven en hebben in den loop der jaren zeer belangrijke dividenden opgeleverd. Zelfs over 1932 ontvingen deze aandeelen nog 7 % (ondanks alle malaise) en de verwachtingen voor 1933 zijn belangrijk hooger gespannen.

Het Haarlemsche Bisdom heeft vroeger ook deelgenomen in de 5 % en 7 % obligatieleeningen der vennootschap. De coupons en de aflossingen hierop zijn altijd volledig betaald.

Tegenover de langen tijd uitgestaan hebbende 4 % leening aan het Kapittel heeft het Bisdom, toen wij eens geld noodig hadden, ten behoeve van den aankoop van een R.K. Militair Hospitaal, een 5 % leening van gelijk bedrag, n.1. ƒ 50.000.— verstrekt, af te lossen in vier jaar.

2. Ondanks het feit, dat het Bisdom èn door de dividenden èn door de interestbetalingen groote inkomsten uit onze zaak trekt, ontvangen wij nimmer opdrachten