is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een met zoo donkere wolken overhuifde wereld, waar voortdurend nieuwe vulkanen open barsten en velen meenen in de verte den donder te hooren grommen van een allengs meer nabij komende wereldrevolutie?

Het is op deze vraag dat Paus Pius XI antwoord geeft in twee woorden, die een klein kind kan verstaan maar die voor veel moderne sociologen en economen een soort raadsel zijn.

„Katholieke Actie", de glorievolle leuze van den nu regeerenden Paus, doet ons Nederlanders onwillekeurig aan „Credo Pugno", de leuze van onzen onvergetelijken grooten Schaepman denken.

Indien ooit dan moet in deze reeds zoo diep ontkerstende maatschappij het Katholicisme volop „in actie" komen, wil de ontkerstening niet onvermijdelijk nog voortdurend verder en dieper gaan.

In een wereld waar het Christendom van alle kanten bestreden wordt, is een Credo zonder Pugno geen echt en levend Credo meer.

Een Kerk zonder „Katholieke Actie" zou niet zijn de „Strijdende Kerk", die zij op aarde altijd maar speciaal nu noodzakelijk moet zijn.

Katholiek geloof zonder katholieke actie ware heel zeker nu een „dood" geloof.

Wie een juist denkbeeld heeft van wat „katholiek" beteekent en tevens den geweldigen ernst beseft van den toestand waarin wij leven, begrijpt vólkernen waarom de Paus nu reeds jaren de millioenen katholieke leeken bidt en smeekt zich eindelijk, eindelijk rekenschap te geven van wat het is „katholiek" te zijn.

Het is alleen een alom oplaaiende „katholieke actie", die nog redding kan brengen aan de zonder haar ten ondergang gedoemde maatschappij.

De brutale feiten breken de oogen open van veel menschen, die voor kort nog blind waren voor het naderend gevaar van bruut revolutionnair geweld. Ook deze menschen beginnen nu te begrijpen hoe alsdan gespot zou worden met recht en orde; en hoe wat in deze wereld nog met recht maatschappelijke cultuur mag hee-