is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer allen weten, bijna alle „gemengde kwesties". Wat in één opzicht tot het kerkelijk terrein behoort, kan in een ander opzicht tot het wereldlijk terrein behooren.

Hoe bekend dit alles zij, het is noodig hierop attent te maken om te voorkomen, dat wat louter een kwestie is van terminologie, sommigen zou verleiden tot wat zonder eenigen twijfel een verkrachting zou zijn van de evidente bedoelingen van den Paus. Het is toch al te groote dwaasheid, aan de katholieke leeken op hun eigen wereldlijk terrein de altijd erkende rechtmatige zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande eigen verantwoordelijkheid te willen laten ontnemen door een Paus, die door zijn „hiërarchisch leekenapostolaat" luider dan ooit tevoren aan de katholieke leeken oprechte medezeggenschap toekent op het terrein zelf der kerkelijke hiërarchie.

Maar laat mij nu, gelijk ik doe voor elke Rolducsche Week, een verklaring geven, niet alleen van de keuze van het algemeen onderwerp, maar ook van zijn eigenlijke diepere kern.

In deze van werkloozen wemelende maatschappij kan ik dit misschien niet beter doen dan door U in den geest een tijd te laten stil staan bij het ziekbed, waarop in deze dagen alle aandacht is geconcentreerd.

Onder de tallooze leuzen die tegenwoordig worden aangeheven, is er geen die luider klinkt dan „Arbeid voor het Volk". Over heel de wereld is men het roerend eens, dat, om een uitdrukking van Pius XI zelf te gebruiken, „zonder dralen" koste wat het kost aan de heerschende werkloosheid een einde komen moet.

Welke groote volksvergaderingen zijn er nog, waarop dit niet zeer luid verkondigd wordt?

En toch ik moet II eerlijk bekennen, dat het me

soms benauwt, wanneer ik hoor hoe op deze wijze ook veel katholieke sprekers hier van zoo hoogen toren blazen. Ik ben bevreesd, dat zij aldus, ongewild maar feitelijk, de in dezen tijd meest gevaarlijke volksmisleiders aanspelen in hun beste troef, wanneer zij niet tevens voluit en ronduit zeggen wat zij zelf hierbij toch