is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Christendom en Katholicisme; heb ik uiteengezet, hoe volgens de ware wijsbegeerte en de leer van Pius XI het wezen der gemeenschap ontspruit uit de menschelij'ke natuur met al haar door God ingelegde behoeften en strevingen, hoe het wezen der gemeenschap gekend wordt uit de ontleding dierzelfde natuur met diezelfde behoeften en strevingen, en hoe dus ook de gemeenschap gebonden is aan de onvergankelijke wetten, die God in diezelfde natuur heeft ingelegd. Geen waar en goed politiek of sociaal leven zonder die heilige tien geboden, die elk oprecht en eerlijk mensch zonder vergrootglas lezen kan in zijn eigen hart, ook al moge in bizondere gevallen de toepassing der geboden in privaat en openbaar leven verschillen. 1)

Welnu die zedenleer, die heel het private en openbare leven moet doordringen, zal niet zuiver en ongerept blijven zonder geloof in een persoonlijken God, die met een goddelijke voorzienigheid ook het ondermaansche leidt en bestuurt; het geloof aan een persoonlijken God zal niet zuiver en ongerept blijven zonder geloof in Jesus Christus, door den Vader tot heil der menschen en der menschheid gezonden; het geloof in Jesus Christus zal niet ongerept blijven zonder geloof in zijn ééne en ware H. Kerk; het geloof in die H. Kerk zal niet ongerept blijven zonder geloof en onderwerping aan den Paus als Christus' plaatsbekleeder.

Ge hebt in deze laatste woorden de stem van den Paus der „brennende Sorge" herkend, niet waar? Maar dan voert ons ook het antwoord gegeven op die angstwekkende vraag: „gelden de tien geboden ook in het openbare leven", en de voortzetting van dat antwoord in den gedachtengang van onzen altijd jongen, grijzen en ouden Paus tot deze slotsom: „Geen oplossing der sociale kwestie zonder de moreele van recht en liefde; geen oplossing der moreele kwestie zonder de religieuze; geen oplossing der religieuze zonder Christus, Kerk en

x) Men denke b.v. aan onteigening voor 't algemeen welzijn, doodstraf e.a.