is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkelijk leergezag; en dus volgens het onwankelbaar woord van dat leergezag geen volledige oplossing der sociale en politieke nooden zonder een totalitair Christendom, d.w.z. zonder een Christendom, dat met zijn eeuwigheids- en geesteswaarden, individu en familie; staat en maatschappij; kunst en wetenschap; handel en nijverheid; nationale en internationale politiek; ja waarlijk ook ras, bloed en bodem; loutert en adelt, leidt en voorlicht, verheft en doordringt, in één woord zonder kerstening der gansche maatschappij in al haar leden en geledingen."

* *

*

Zoo ooit dan rust in onzen tijd op ons de plicht, te verdedigen het goddelijk recht der H. Kerk op de kerstening der heele maatschappij, en wel naar rechts en naar links, tegen twee groote dwalingen, die onderling vechtend als kat en hond, toch in een opzicht eensgezind blaffen en miauwen: te weten in hun streven naar de totale ontkerstening der heele wereldorde.

Beide dwalingen kan men teekenen met een paar woorden; de eerste: de autonome, niet meer aan Gods wet en openbaring gebonden rede; de tweede: de autonome, niet meer aan Gods wet en openbaring gebonden maatschappij. De eene dwaling dreef naar de andere. De rede verklaarde zich los van God, om te vallen in de kluisters eener even weinig aan God gebonden gemeenschap.

De wordingsgeschiedenis biedt tevens de verklaring beider ketterijen. De menschelijke rede, door herhaalde triomphen op de materie trotsch geworden als Satan, bond den strijd aan tegen de bovennatuur, en steeg ten troon in het rijk van het rationalisme. Eerste decreet: weg met alle mysteries, die het verstand te boven gaan. Tweede decreet: weg met Christendom en Kerk, welke in het bovennatuurlijk geloof de onderwerping vragen van het menschelijk denken. Derde decreet: opsluiting van den godsdienst in de huiskamer, met absoluut verbod zich in het openbaar te vertoonen. En wijl de rede