is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij Reek de vesting overgevem Grave, dat een beleg van jaren had kunnen doorstaan, viel bijna zonder slag of stoot in de handen van den vijand.

Aanstonds na de overgave kwamen er veranderingen in het stedelijk bestuur. Enkele voorname katholieken kregen als vertegenwoordigers der plaats ook zitting in alle vergaderingen. De St. Elisabethskerk kwam weer in katholiek bezit en de Hervormden mochten hun godsdienstoefeningen houden in de kapel van ’t gasthuis. De groote kerk moest opnieuw gewijd worden. Zoolang dit niet geschied was, mocht zij voor de godsdienstoefeningen niet gebruikt worden. Om die reden werd enkele dagen na de overgave op de markt een altaar opgeslagen om weer in ’t openbaar de H. Geheimen te vieren. De provinciaal der Capucijnen was juist in die dagen te Velp. Met assistentie der Graafsche Missionarissen droeg hij toen daar op luistervolle wijze het H. Misoffer op, terwijl de militaire muziek de grootsche plechtigheid opluisterde.

Nu de geregelde kerkelijke toestand in de stad was teruggekeerd, vroegen de Capucijnen verlof, om naar hun klooster te Velp te mogen weder keer en, wat hun werd toegestaan. Ongeveer 40 jaren hadden zij onder de grootste moeilijkheden de katholieken daar met raad en daad bijgestaan en hadden den laatsten tijd hun geregeld verblijf in hun pastorie in de Begijnestraat. Uit dankbaarheid voor dat alles wilde de burgerij hun een klooster schenken, binnen de muren der vesting. Dit plan vond instemming bij Kerkelijke en stedelijke overheid, doch het volgende jaar ondervond men zulke onoverkomelijke bezwaren, dat het bij een plan is gebleven. Vooreerst bleven zij echter nog met de zielzorg over Grave belast.

In den loop van April en Mei 1674 verlieten de Franschen de vestingen aan den Rijn en de Waal. Alleen Grave en Maastricht bleven door sterke legerafdeelingen bezet, als verre voorposten van het leger, dat op de Fransche grenzen werd bijeengebracht en onder Condé in de Spaansche Neder-