is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. De Paters van de H. Familie

Het Fransche dorpje La Salette wordt nog jaarlijks door tal van bedevaartgangers bezocht. Aldaar was in 1846 de H. Maagd aan twee herderskinderen verschenen en spoedig verrees er een schoone bedevaartskerk. Door den grooten toeloop van pelgrims bestond er weldra behoefte aan geestelijke leiders. Tot dat doel werd de Congregatie der Missionarissen van La Salette gesticht, wier leden zich ook aan de buitenlandsche Missieën gingen wijden. Kort na de stichting trad bij hen Pater Berthier in, die in 1862 de H. Priesterwijding ontving en enkele maanden later zwaar ziek werd. Toen hij eenigszins hersteld was, ried men den geleerden priester aan eenige ascetische werken uit te geven. Hij gaf gevolg aan die raad en achtereenvolgens verschenen 28 boeken en boekjes van zijn hand; sommige werden in zes verschillende talen overgezet en beleefden een oplaag van over de 100.000 exemplaren. Hierbij bepaalde zich echter zijn zielenijver niet. Nauwelijks geheel hersteld of de ijverige kloosterling begon zijn priesterlijken arbeid op den kansel en in den biechtstoel. Gedurende meer dan dertig jaren predikte hij in 16 bisdommen van Frankrijk tal van missies en retraites.

Ondertusschen werd Pater Berthier gekozen tot lid van het hoofdbestuur van zijn Congregatie en tevens aangesteld tot overste van een stichting in Zwitserland. Vaak had hij jongelingen ontmoet, die op vergevorderden leeftijd nog vurig verlangden priester en missionaris te worden. Velen hunner had hij opgenomen in de apostolische school, waarvan hij een tijdlang overste was.

Die proefneming slaagde uitstekend en om die reden werd zijn ideaal een Congregatie te stichten, die zich speciaal met de opleiding van zulke jongelingen zou belasten. Na veel gebed en overweging kwam bij hem dat plan tot rijpheid.