is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERFTE STATISTIEKEN EN DE ZON

Er blijkt nu in de sterftecurven van Kopenhagen en van Zürich inderdaad een dergelijke periode op te treden, en evenals de electrische zonne-activiteit dat doet, vertoonen ook de genoemde grafieken een duidelijk up en down in de loop van hetzelfde tijdvak.

Nog interessanter wordt het, wanneer men de totale sterftecijfers naar de verschillende doodsoorzaken splitst, en dus bijvoorbeeld de invloed van het zenuwstelsel, van het hart en de bloedsomloop, en van de ademhalingsorganen afzonderlijk bekijkt. De curven voor al deze groepen blijken vrijwel even sterk op en neer te gaan: het aantal sterfgevallen tijdens het maximum is bij ieder een 12% grooter dan tijdens het minimum. Alleen de kromme lijn der zelfmoorden — die ook werd opgemaakt — vormt hier in zoover een uitzondering, dat het aantal dezer misdrijven tijdens de maxima gemiddeld 20% hooger was dan in de minima.

Merkwaardig is nog, dat de toppen van die diverse curven onderling niet alle op precies hetzelfde tijdstip vallen. Terwijl de grafiek der zenuwziekten de zonne-erupties om zoo te zeggen op de voet volgt, blijken het hart en de ademhalingsorganen op zoo’n uitbarsting eerst langzamer (i.c. na een week tijd) te reageeren. Dat schijnt er op te wijzen, dat de dader in het eerstgenoemde geval meer in electrische golven te zoeken zou zijn, terwijl in het andere de verantwoordelijkheid rust op de uitgestooten electrische deeltjes; hetgeen trouwens ook niet onaannemelijk klinkt.

Overigens moet men zich niet voorstellen dat de zon de directe verwekker van al de genoemde ziekten zou wezen; dat ware te somber. Het is veeleer zoo, dat haar activiteit op bepaalde tijden de factoren, die het sterven aan zekere doodsoorzaken tengevolge hebben, op „gunstige” (dus voor ons menschen juist ongunstige!) wijze beïnvloedt, zoodat slechts het oogenblik waarop de dood intreedt er door bespoedigd wordt.

Dit zijn de feiten, — voorzoover we deze kennen. Of-