Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47 APOSTOLAAT

APOSTOLISCH DELEGAAT 48

kaarsen of lampen branden, z.g. apostellichten, als betuiging van eerbied voor de gezalfde muren.

Apostolaat'.

i. het ambt der 12 Apostelen en hun opvolgers; 2. het verspreiden van het Christelijk geloof en de bevordering van het leven naar dat geloof door onderricht en gebed. In dien zin is het A. taak van alle geestelijken, en meer of minder ook van alle geloovigen (-* leeken-apostolaat). Het A. onder de heidenen heet -*■ Missie. Apostolaat' der Hereeniging, godsdienstige vereeniging van hen, die door studie en gebed willen bijdragen tot de hereeniging met Rome van de afgescheiden christelijke Kerken (zie Afgescheidenen). Zij bidden dagelijks een Wees Gegroet voor ’t doel der Hereeniging, met de schietgebeden: „H. Maria, Moeder van Altijddurenden Bijstand, maak dat zij één zijn; H. Jozef, Patroon der Kerk, bescherm ons apostolaat”.

Apostolaat* dor Zoe behartigt de godsdienstige en zedelijke belangen van alle zeevarenden, zonder onderscheid van ras, natie of sociale positie, door zeemanshuizen, schepenbezoek, goede lectuur, scheepsbibliotheken enz. Georganiseerd in havendistricten. De Stella Maris Broederschap (zetel O. L. V. Basiliek te Maastricht, voor België: van Dyckkade 2, Antwerpen) ijvert voor de uitbreiding van het Rijk Gods op zee, onder aanroeping van O. L. V. Sterre der Zee.

Apostolaat' des Gebeds, godsdienstige vereeniging van hen, die door hun gebeden en andere werken van godsvrucht het -*■ apostolaat uitoefenen. In den tegenwoordigen vorm door Pater H. Ramière (1861) opgericht, heeft het zich over de geheele

wereld verspreid, in Nederland sinds 1868, in België sinds 1865.

Apostoliciteit',

de eigenschap der Kerk, waardoor zij dezelfde mag genoemd worden, als die door de Apostelen is gesticht, dus een -*■ kenteeken der ware Kerk. Om als zoodanig te kunnen gelden, moet de A. in drievoudig opzicht aanwezig zijn, namelijk in oorsprong, in leer en bestuur, en in opvolging; d.w.z. de Kerk moet gesticht zijn door de Apostelen, moet altijd in wezen dezelfde leer en bestuur hebben als de door de Apostelen gestichte Kerk en bestuurd worden door werkelijke en rechtmatige opvolgers van de Apostelen. Apostolisch Aalmoezenier zie Aalmoezenier.

Apostolisch Ablegaat',

—► prelaat, die de kardinaalsbaret komt overhandigen aan de staatshoofden van die landen, die het recht hebben, een nieuw-gecreëerden -*• kardinaal de baret op te zetten.

Apostolisch Administra'tor heet degene, meestal de -*■ metropoliet of naburige -*■ bisschop, die tijdelijk of voor altijd door den paus met h?t bestuur van een al of niet vacant —► bisdom wordt belast, zonder dat bisdom als -* titel te verkrijgen. Ziekte en ongeschiktheid van den zetelenden bisschop of politieke moeilijkheden kunnen de aanstelling van een A. A. noodig maken.

Apostolisch Delegaat' heet de vertegenwoordiger van den -*■ Apostolischen Stoel in die landen, waarmede geen geregelde diplomatieke betrekkingen worden onderhouden (zie Pauselijke diplomatie). Hij heeft te waken over de kerkelijke toestanden en moet daarvan aan den paus verslag uitbrengen. Hij kan

Sluiten