is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK L

Algemeene Beschouwingen*

Soorten van bestekken.

Men kan een min of meer gedetailleerde indeeling maken van soorten van bestekken, daarbij zich richtende naar den aard van de werken, die daarin beschreven worden, of naar de wijze, waarop men zich de uitvoering daarvan denkt. Een grove indeeling, geheel willekeurig, zou kunnen zijn:

a. Bestekken voor het uitvoeren van bouwwerken en verbouwingen.

b. Bestekken voor onderhoudswerken.

c. Tariefsbestekken.

Voor onze beschouwingen zijn de sub a. bedoelde bestekken het belangrijkst, omdat die de karakteristieke overeenkomst regelen, waarmede de architect het meeste te maken heeft.

Het lijkt ons gewenscht, vóór de bespreking van ons eigenlijke onderwerp, in het kort na te gaan hoe een ontwerp voor een bouwwerk, dat omvat: teekeningen, bestek, detailteekeningen etc-, tot stand komt, omdat dit onzen lezers helder voor oogen sta en de plaats, die het bestek inneemt in het ontwerp, tevens goed bepaald zij. In fig. 3 is deze gang van zaken schematisch voorgesteld. De verhouding tusschen opdrachtgever en architect valt buiten onze beschouwing, zooals wij reeds zeiden op blz. 7. Deze verhouding is dan ook in deze figuur niet tot uiting gebracht. Als toelichting diene nu verder het volgende: le. De besprekingen tusschen „bouwheer” (of „opdrachtgever”, „aanbesteder”, „principaal”) en architect leiden tot het „voorloopig ontwerp”, bestaande uit schetsteekeningen en, in den regel, een voorloopige raming.

2e. Naar dit voorloopig ontwerp wordt het uitvoeringsontwerp samengesteld. Dit omvat alles wat noodig is voor de uitvoering van het werk, in hoofdzaak:

a. Bestekteekeningen |

b. Algemeene details ( Deze staan alle met elkaar in innig

c. Het bestek j verband.

d. Werkteekeningen J 3e. Naar de:

bestekteekeningen; algemeene details; bestek;

en eventueel noodige inlichtingen aan gegadigden daarover, die de „aanwijzing” genoemd worden, schrijven de gegadigden in, wordt het werk gegund, en zoo komt de aannemingsovereenkomst tot stand.