is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven en uitdrukkelijk te bepalen, dat de aannemer een andere manier moet voorstellen, indien hij de aangegeven methode bezwaarlijk acht.

7e. Te bepalen, dat de Directie de volgorde der werkzaamheden regelt, in verband met het overige werk.

8e. Voor te schrijven, dat de eigenaren van belendingen moeten worden gewaarschuwd per deurwaardersexploit, indien gevaar bestaat, dat door de uit te voeren werken schade ontstaat aan die belendingen.

Een voorbeeld van de beschrijving van sloopwerk t.b.v. een verbouwing vindt men in het modelbestek op pag. 72 e.v.

Tot „bijzondere onderdeden” mogen we voorts nog wel die artikelen rekenen, waarvan de kwaliteit gewaarborgd wordt door het merk of fabrikaat en die de architect daarom verkiest boven andere. Kan en mag nu een architect een merk of een fabrikaat voorschrijven in het bestek? „Neen”, wordt veelal beweerd en wel op de volgende gronden:

le. De aannemer zou hierdoor te veel worden „gebonden” en dientengevolge niet meer (voor hem) zoo gunstig mogelijke voorwaarden kunnen bedingen bij den handel.

2e. De concurrentie (ten gunste van den aanbesteder) zou worden uitgeschakeld.

3e. De architect laadt door een dergelijk voorschrift den schijn op zich niet „vrij” te zijn ten opzichte van de handelaars of leveranciers.

Om deze bezwaren te ondervangen bevelen de bestrijders aan: De architect toone vóór de aanbesteding monsters, waaraan de bewuste artikelen moeten voldoen of hij make de bepaling, dat een zeker artikel öf een „gelijkwaardig” product moet worden geleverd. Overigens zou hij de beschrijving zóó kunnen maken, dat alleen het artikel, door hem gewenscht, aan de gestelde bepalingen voldoet.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat hierdoor de weg tot allerlei strubbeling wordt geopend en dat tallooze producten als „gelijkwaardig” zullen worden aangeprezen, mits ze maar goedkooper zijn! En — het is helaas niet anders — gewoonlijk trekt de architect hier aan het kortste eind!

Geen van de hierboven opgesomde bezwaren zijn o.i. steekhoudend en wij vinden dit onderwerp van voldoende belang om de keerzijde ook even te bekijken.

In de eerste plaats is het géén fout van het bestek wanneer het de aannemers „bindt” aan bepaalde materialen. Integendeel: het is een verdienste! Het bestek moet voor den besteder het allerbeste bedingen wat onder de gegeven omstandigheden modelij k is en zijn rechten scherp en zuiver stellen. Dat dit voorts

3