is toegevoegd aan je favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een oorzaak zou zijn, waardoor de leveringsvoorwaarden ongunstiger worden voor den aannemer, is onjuist. Die voorwaarden mogen niet uitsluitend het gevolg zijn van het tegen elkaar uitspelen van fabrikanten of handelaren. Daartoe moeten andere factoren het hunne bijdragen.

Evenmin is het waar, dat de aanbesteder benadeeld wordt door verminderde concurrentie: de marktprijs van een artikel wordt niet beheerscht door één merk, doch is een gevolg van den onderlingen wedijver op dit gebied! Bovendien oefent de architect door zijn voorschrift denzelfden invloed uit op dien prijs, als de aannemer door zijn aanvrage.

Dat de architect tenslotte een verkeerde beoordeeling zou moeten vreezen, is dwaasheid- Als hij vóór de aanbesteding een voorschrift geeft, is zijn handelwijze niet anders dan wanneer hij tijdens de uitvoering op zijn stuk blijft staan.

Wij concludeeren hieruit dan ook, dat door het voorschrijven van een fabrikaat de architect de belangen van den aanbesteder behartigt!