is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bepaling van den duur van het werk in dagen heeft het nadeel, dat men zich soms in den tijd vergist: men rekent onwillekeurig naar een datum en telt Zon- en feestdagen mede. O.i. verdient het de voorkeur aan te geven, hoeveel werkdagen beschikbaar zijn: eenigermate dwingt dit den architect nauwkeurig den omvang van het werk na te gaan!

Een goed hulpmiddel hierbij, dat zijn diensten tijdens het geheele werk bewijst, is een werkschema. Op blz. 110 vindt de lezer zoo’n schema voor het werk, beschreven in het modelhestek.

Overschrijding van den leveringsdatum beteekent: schade voor den aanbesteder. Hij heeft het recht, en natuurlijk zal hij daarvan gebruik maken, die te verhalen op den aannemer, die immers, door het aangaan van het contract, de verplichting op zich nam te leveren op den tijd, die zijn wederpartij wenschte.

Een schade kan pas worden vastgesteld, wanneer zij geleden is. Dit sluit in, dat — bij te late oplevering — de aanbesteder het bewijs zou moeten leveren, indien niets verder bedongen ware. Gewoonlijk echter wordt van te voren vastgesteld, welke maatregelen zullen worden getroffen bij overschrijding van den bepaalden opleveringstijd, ongeacht of de aanbesteder schade lijdt of hoe groot deze moge zijn. Er is dan geen sprake meer van eigenlijke „schadevergoeding”, doch Van „boete”. Eisch is, dat deze in het bestek bepaald zij!

In § 18—2de der A.V. (Ie afd.) wordt den aanbesteder het recht gegeven een boete van f 10.— per dag te heffen, wegens te late oplevering, bij gebreke van een nadere bepaling van het bedrag der boete in het bestek. Hij kan óók, mits slechts van te voren uastgesteld, de boete heffen, die overeenkomt met de schade, welke hij naar schatting lijden zal. De aannemer is beschermd tegen willekeur in dit opzicht: Een wanverhouding tusschen boete en werkelijk geleden schade wordt in de rechtspraak hierover aangenomen als een reden tot vermindering van de boete. Soms, voor groote werken, worden (in verband met andere werkzaamheden of onderdeelen) opleveringsdata vastgesteld voor gedeelten.

Het spreekt vanzelf, dat in zoo’n geval deze tijdstippen stuk voor stuk goed overwogen moeten worden, vooral wanneer op overschrijding van alle termijnen boete is gesteld.

Voor alle opleveringstijden gelden dezelfde regels als voor een werk, waarbij slechts één tijd bepaald is, tenzij ook weer bijzondere bedingen zijn gesteld.

In de bespreking van de 3e afdeeling komen we hierop nog even terug.

Wij komen dus thans bijv. tot een redactie als de volgende: Oplevering.

Onmiddellijk na de gunning moet de aannemer het werk ter