is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderne staatsgedachte in het licht der jongste encyclieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede men een gelegenheidsbrochure doorneemt. Velen ook laten de encyclieken ongelezen, hetzij uit onwetendheid hetzij, in sommige landen, gedwongen door een burgerlijke overheid, welke, begrijpelijkerwijze, vrees koestert voor de waarheid. In moderne grondwetten echter zijn gedachten uit de pauselijke brieven toegepast; de sympathie van menigen staatsman voor Rome’s visie op het hedendaagsch wereldgebeuren en voor de door haar aangewezen oplossing is bekend.2) En ook in het wetenschappelijk betoog wordt aandacht geschonken aan de leer, door de pausen ontwikkeld, zooals het symptomatisch mag heeten, dat een niet-KathoIiek Nederlandsch weekblad, na het verschijnen van de jongste encyclieken, een algemeene verkrijgbaarstelling bepleitte. Van de encycliek Mit brennender Sorge werd verklaard, dat zij een teeken was, dat de menschheid nog niet verloren is; voor den Nationaal-Socialistischen leider evenwel heette zij een Mene Tekel.

De oorzaken van deze verandering in de houding der niet-KathoIieke wereld tegenover de woorden van het Vaticaan zijn vele. Op één moge hier in het bijzonder de aandacht gevestigd worden.

Het is reeds sinds jaren, dat men spreekt van een crisis in de wetenschap. Een rustelooze boekenproductie, een ten top gevoerde technische verzorging, een steeds verder zich ontwikkelend specialisme, dat zich bedient van een machtig apparaat van documenten en gegevens, — al deze teekenen van een uiterlijken bloei der wetenschap zijn niet in staat het trieste feit te verdoezelen, dat de wetenschap van het leven is vervreemd. De oude wijsheid, dat men niet voor de school, doch voor het leven leert, is vergeten; naast de leuze: ,,L art pour I art doet ook het devies: ,,De wetenschap om de wetenschap zelve opgeld.

Deze éénzijdige, in den grond hoogmoedige wetenschapsbeoefening bevredigt in steeds mindere mate groote groepen van intellectueelen en ook voor het gewone volk

2) Men vergelijke wat de Paus, met gerechtvaardigde voldoening, in Divini Redemptoris (35) opmerkt over de belangstelling in niet-Katholieke kringen voor Quadragesimo Anno.