is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herleid met indexcijfers was dit een reëele

daling van ƒ 49.— tot ^ x ƒ 69.— = ƒ 47,60.

Op dergelijke wijze zal men steeds moeten redeneeren als men tijdvakken beschouwt, waarin de koopkracht van het geld sterk veranderd is.

Ten tweede. Uit de vergelijking van de prijsniveau's der in- en uitvoergoederen blijkt, dat deze niet alleen in den oorlogstijd hoe langer hoe meer uit elkaar liepen, maar ook daarna een opmerkelijke afwijking bleven vertoonen. De redenen voor het verschil in oorlogstijd zijn reeds gedeeltelijk genoemd: zij waren gelegen in de scheepvaartmoeilijkheden, waardoor in Indië schaarschte ontstond aan invoerartikelen en ophooping plaats had van koloniale producten. Vooral in de laatste twee oorlogsjaren werd dit verschil zeer groot, door den verscherpten duikbootoorlog en doordat vele Nederlandsche schepen in beslag werden genomen. Daarnaast kan men wijzen op verminderde productie van verschillende fabrikaten der westersche nijverheid en verminderd aanbod. Ook zijn in sommige landen de arbeidsloonen gedurende den oorlog aanmerkelijk gestegen, waardoor hoogere kostprijs van vele producten en aanbod alleen tegen hoogere prijzen. Maar wat was de oorzaak van het blijvende verschil der twee prijsniveau's in de naoorlogsjaren ? Het moet waarschijnlijk gezocht worden in de inkomstenverschuiving, die de waardedaling van het geld met zich bracht voor de westersche fabrieksarbeiders (in vele landen van Europa en in Amerika) eenerzijds en voor de tropische arbeiders anderzijds.

De prijzen der invoerartikelen bleven zich