is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook na den oorlog op een hooger niveau bewegen dan die der uitvoerproducten. Dit beteekent dus, dat Indië uit den oorlogstijd is gekomen met een ongunstiger ruilvoet. Het verschijnsel kan niet verklaard worden, door te wijzen op verwoeste fabrieksstreken en een verminderd voortbrengingsvermogen van Europa met, als gevolg daarvan, geringer aanbod van westersche fabrikaten. Het eenige groote land, dat met een aanzienlijk verminderde productiecapaciteit uit den oorlog, of liever uit de revolutie kwam, was Rusland, en dit was nooit een land dat fabriekswaren uitvoerde. De vernieling van de mijnen in Noord-Frankrijk en de plundering van fabrieken in Frankrijk en België heeft op het productievermogen van Europa geen noemenswaardigen invloed gehad: de eigenaars der leeggehaalde fabrieken kregen betere machines voor de weggehaalde of vernielde in de plaats en waren er beter aan toe dan de ondernemers, wier fabrieken niet in de oorlogszone lagen. De wereld is uit den oorlog te voorschijn gekomen met een verbeterd productie-apparaat, dat zeer spoedig na den wapenstilstand weer op de voortbrenging van de gewone goederen voor de vredesmarkt was ingericht. De eerste jaren na den wapenstilstand waren, zooals men weet, een tijd van koortsachtige bedrijvigheid en groote productie. De zaak is echter, dat de fabrieksarbeiders in vele landen er in den oorlogstijd en daarna, tot de crisis van 1920, in geslaagd waren om loonsverhoogingen te bedingen, veelal in een mate, die de waardedaling van het geld te boven ging. Daarbij waren voor hen vaak nog de werkdagen verkort. De Javaansche arbeiders echter, onontwikkeld, economisch ach-