is toegevoegd aan je favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van al mijn kinderen," verzekerde ze dan haastig; ook van die van mijn eersten man, van Freek en Willem."

Er werd veel en in den breede overlegd en gediscussieerd en middelen beraamd iets naders over den ziekte te weten te komen. De brief, die door de vrouw van Henri half in 't Amerikaansch, half in het Vlaamsch, soms ook met Fransche uitdrukkingen gesteld was, liet maar vaag den waren toestand van den patiënt vermoeden. En wijl Henri Godefroid nooit veel omtrent deze vrouw in zijn brieven naar Holland meegedeeld had, wist Gerard niet recht, wat hij van Henri's verbinding met deze BelgischAmerikaansche te denken had. Ook verkeerde hij hierdoor in groote onzekerheid over het lot van Henri's composities en verdere eigendommen in geval van overlijden. Uit het slordige taaltje en het onduidelijk schrift was over al deze zaken niets op te maken geweest. In ieder geval, meende Gerard, moesten er stappen gedaan worden, desnoods de Hollandsche Consul te New-York geraadpleegd worden, want naar zijn meening beteekende die spoedbrief Henri's spoedig levenseinde. Het beste zou zijn als een van de familie zelf den tocht naar de Nieuwe Wereld ondernam, om daar te zien hoe de zaken stonden en in geval van Henri's overlijden de nalatenschap te regelen. Maar wie zou de dure reis- en de verblijfkosten kunnen opbrengen? En dit juist was het, waardoor Gerard, ten einde raad, op het idee was gekomen, zijn broers oudsten vriend te gaan raadplegen. Allen zaten ze daar nu met ernstige gezichten, op middelen peinzend voor zich uit te staren. Thomas was opgestaan en liep naar den grond starend de kamer op en neer, waar thans een gedrukte stilte heerschte. Plotseling bleef hij staan, zijn oogen vol geestdrift; hij sloeg Gerard op den schouder: „ik heb het!" riep hij uit. „Wij gaan samen naar New-York. Morgen ben ik bij de directie van de Holland-Amerika Lijn. We gaan beiden als muzikant op de boot de reis meemaken. Die kwast van een baron is toch nog ergens goed voor; hij heeft me op het denkbeeld gebracht. We gaan er heen;