is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

De Haagsche Kunstkring ontstond — nu ruim 45 jaar geleden — uit de weerspannigheid tegen het schoolsche, uit een revolte tegen verstarrende traditie. Onder de namen der oprichters zijn er verscheidene thans beroemd of bekend: Théophile de Bock, Jan Toorop, Thorn Prikker e.a. Zij zijn meerendeels onafscheidelijk verbonden met nieuwe vormgevingen, die tertijd de aanhangers der late Haagsche school verschrikten. Sindsdien hebben vele „ismen in steeds sneller opeenvolging de gronden der Kunst doorsneden en omgewoeld, waarin vooral in de na-oorlogsjaren vormgewassen van zoo bijzonderen aard omhoogschoten, futurisme, cubisme, expressionisme, surréalisme, om slechts enkele ervan te noemen, dat het groote publiek en zelfs de cultureel meer ontwikkelden de problemen, die binnen deze ismen veruiterlijking zochten, niet of nauwelijks meer verstonden.

In al deze jaren van waardewisselingen op ieder gebied heeft de Haagsche Kunstkring stellig haar geboortestempel behouden, d.w.z. altijd binnen het ledental een groep kunstenaars omvat, die voor Den Haag en omgeving de avantgarde beteekende.

Zoo is ook in deze jubileumtentoonstelling van de beeldende kunstenaars dit merkteeken van den Kring afleesbaar. Het „moderne is openbaar. Maar men vergisse zich niet in de verwachting van z.g. ultra s. De tijden der fanatisch eenzijdige probleemstellingen, der toegespitste middelen, der blinde verwerping van