is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— mijn Hollandsche brieven rusten en lees den brief van Wim — die niet van Wim blijkt te zijn. Ik heb er mij wel een oogenblik over verwonderd, dat het adres getikt en niet, zooals gewoonlijk, geschreven is, maar daaraan geen bijzondere beteekenis gehecht. Des te meer sta ik te kijken als ik brief lees:

Tanahrawang, 13 Januari 19...

Zeer geachte Heer,

Aangezien de heer Hoogerbeets door een schijnbaar ernstig zenuwlijden aangetast is en hij, voorzoover wij weten, overigens geen familie of kennissen in Indië heeft, verzoeken wij u, zoo u dat althans eenigszins mogelijk is, ten spoedigste naar Tanahrawang te komen om te overleggen, wat er in het belang van den patiënt te doen is. Hij heeft teekenaar dezes wel eens over u gesproken, wij herinneren ons — ook door mededeelingen van den administrateur — uw bezoek aan Tanahrawang en vermoeden, dat u de eenige zijt, die iets van Hoogerbeets' particuliere omstandigheden afweet en wellicht een zeker overwicht op hem hebt. Wij verzekeren u, dat er ernstige redenen zijn ons tot u te wenden ■— uw adres kwamen wij te weten uit aanteekeningen, die wij op Hoogerbeets' bureau vonden. De administrateur, de heer van Someren, is met zijn dochter en den directeur onzer maatschappij, de heer de Hugenpooth tot de Berenclouw voor zaken naar Soerabaya gereisd en in-