is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRASSING

kon. En verder uit de ondervinding, die wij beiden omtrent G.G.'s karakter hadden opgedaan, dat, wanneer zijn belangstelling eenmaal om een bepaalde zaak gewekt was, hij den aangevangen arbeid zoo goed als nooit halverwege opgaf, ook niet wanneer de direct belanghebbenden dit verlangden. Dat hij mij verzocht had, den schijn te wekken, alsof hij niet komen zou, was opzichzelf reeds een bewijs, hoe ernstig hij het geval nam. Met vrij groote zekerheid konden wij aannemen, dat hij onverwachts en vermomd plotseling ergens opduiken zou, zooals dat vroeger reeds zoo vaak gebeurd was, wanneer ik hem in de een of andere zaak ter zijde stond. De vraag was alleen maar: wanneer? — en waar...?

Natuurlijk konden wij niet in ons hotel blijven zitten en wachten, totdat hij verschijnen zou! Wij besloten dus, ons te gedragen, alsof er geen G.G. bestond en de zaak-De Blok, voor zooverre dat mogelijk zou blijken uit ons hoofd te zetten. Maar, hoewel wij met heldenmoed elke zinspeling in die richting vermeden, merkten wij — over en weer — toch dikwijls aan kleinigheden, dat het ons niet gelukt was de gedachte aan wat wij reeds beleefd hadden en misschien nog beleven zouden, in verband met onzen eenzelvigen landgenoot, uit ons hoofd te zetten.

Dien namiddag kwam er een heerengezelschap uit Keulen aan. De eigenaar van ons hotel vertelde ons, dat die heeren hier kwamen prijskegelen. Verscheidene dames zouden nakomen en, na het kegelen, zou er eerst een ,,Fest-Essen" en vervolgens 'n bal zijn in het groote „Gastzimmer" van het hotel.