is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ik onomkoopbaar ben en een of meer menschen de mogelijkheid ontneem om zich door slimheid, of zooals men dat ook wel noemt, omdat het mooier klinkt, door zijn handelsgeest groote verdiensten toe te eigenen, dan word ik gehaat. Dan zal men op allerlei middelen zinnen om mij weg te krijgen. En aangezien ik er naar streef, dat een ieder uitsluitend verdient naar bekwaamheid, mijns inziens de eenige rechtvaardige maatstaf voor verdienen, heb ik al diegenen tegen mij, die zoo shm zijn, zooveel handelsgeest hebben, dat zij nooit de behoefte voelden aan eenige bekwaamheid, of omgekeerd, die geen aanleg hadden tot eenige bekwaamheid en dus van hun slimheid moesten leven. Daaruit en daaruit alleen is deze vertooning voortgekomen."

„Ik vind die verklaring nogal erg gezocht, moet ik u zeggen. Uw redeneering zou dus hierop neerkomen, dat ze u hebben willen afmaken, althans uit den weg ruimen, omdat u een eerlijk mensch bent. Kom, kom, mijnheer Fetter, klinkt u dat zelf niet een beetje dwaas in de ooren?"

„Jammer genoeg zijn wij allen zulke aanbidders van het Gouden Kalf, dat wij een eerlijk mensch alleen dan een levenskans willen geven en hem desnoods om die eerlijkheid willen eeren, zoolang hij ons maar niet hindert in het vergaren van die rijkdommen, die wij alleen door onzen handelsgeest kunnen verkrijgen."

Mattersen had zijn schouders maar eens opgehaald. Dat een praktisch mensch, en deze man was het, gezien de resultaten van zijn werk, zoo dwaas kon redeneeren, dat was meer dan hij begrijpen kon. Zoodat hij dan ook afscheid nam met den ernstigen raad aan Fetter om maar eens een paar weken verlof te nemen en in de kou te gaan zitten. Tegen deze eenzaamheid, dit zware werken en dit ellendige klimaat kan zelfs de sterkste het niet lang uithouden, meende hij.

Toen Fetter dit gesprek woordelijk in schrift had vastgelegd en het nog eens overlas, schudde hij het hoofd.

„Fetter, Fetter," bestrafte hij zichzelf, „hoe kun je toch zoo erbarmelijk stom zijn zoo'n redeneering te houden tegen dezen man. Hij zou immers zijn heele wezen moeten ombouwen