is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

Geheel tegen haar gewoonte in deed mevrouw Verlinden zelf open, toen Willem van Andel had gebeld.

„Ik zag je aankomen," sprak ze op een gejaagden toon, „en ik had geen geduld om te wachten tot de „meid..."

Het oude kwieke dametje was blijkbaar heelemaal overstuur en Willem moest haast op een drafje loopen om bij haar te blijven, toen ze hem over den langen ganglooper voorging naar de tuinkamer, waar ze 's Zomers woonde.

Binnen, deed ze zelf dadelijk de deur met een zekeren nadruk dicht en nog eer ze was gaan zitten, zei ze:

„Wim, ik ben zoo verschrikkelijk ongerust; er is „zoo iets vreemds met Jacques."

„Iets vreemds met Jacques?" herhaalde hij blijkbaar werktuigelijk.

„Ja... ga zitten, jongen," sprak ze, terwijl ze nu zelf ook plaats nam. „Je weet, ik heb vanmorgen een „ansicht van hem gekregen uit Brussel."

„Ja, dat zei U."

„Die is afgestempeld op Maandagmorgen tusschen „drie en zes, dus eigenlijk 's Zondagsnachts. Hier „is hij."

„Ja, dat zie ik," antwoordde hij, terwijl hij de kaart ïiu van alle kanten bekeek,