is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Maar nu een uur geleden," vervolgde mevrouw Verlinden, „ben ik opgebeld door het Hotel de „Laeken in Spa en daar vragen ze me of meneer „J. G. Verlinden soms plotseling naar huis is ge„gaan."

„Naar huis is gegaan?" herhaalde Willem op verwonderden toon. „Wat een rare vraag!"

„De kwestie is deze. Jacques heeft Zondag nog „gedineerd in het hotel, toen is hij uitgegaan, maar „sedert is hij niet meer in het hotel terug geweest."

Willem trok zijn wenkbrauwen op.

„En die eigen nacht of morgen was hij in „Brussel?"

„Blijkbaar ! Maar het wonderlijke is, dat zijn wagen „nog in de garage van het hotel in Spa staat, dat daar „al zijn bagage ook nog is en bovendien zijn nachtgoed, zijn toiletartikelen, kortom alles? O jongen, „ik ben doodelijk ongerust!"

Willem zweeg even.

„We moeten nu niet dadelijk het ergste denken, „Mama," sprak hij dan. „Het ligt wel niet in de aard „van Jacques, maar het zou toch kunnen zijn, dat „hij in gezelschap is geraakt van een fuivend troepje „vrinden, dat hem in een baldadige bui heeft meegenomen naar Brussel of waarheen dan ook! Dan „zou het een dolle coup zijn, maar meer ook niet!"

Mevrouw Verlinden zag Willem aan en de hevig nerveuze trek op haar gelaat ontspande zich nu wat.

„Ja... daar heb ik niet aan gedacht... Dat is „mogelijk... Maar als ik die „ansicht" niet had..."

Hij knikte.

„Dat geef ik toe, dan zou het angstiger zijn. Nu