is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

HET PLEIDOOI

Rouke, ineengedoken in de beklaagdenbank hoorde toe met stijgende ontzetting : de Officier van Justitie was begonnen met de voorlezing van het requisitoir, de vordering van de straf tegen hem.

Het was een lange, schrale man, kaarsrecht staande achter den katheder, waarop hij de witte vellen papier had neergelegd aan den rechterkant, recht tegen den kant aan. Bij deze smalle gestalte behoorde de scherpe, koude stem, die snel voorlas ; woord voor woord, afgemeten en met precies den sterksten nadruk op de hoofdpunten van eiken regel.

„Mijnheer de president 1 mijne heeren! Tot mijn groote voldoening, mijnheer de president, is het aan de politie gelukt de meest volledige klaarheid te brengen in deze strafzaak, waarin aan verdachte een aanslag tegen het leven, althans zware mishandeling ten laste is gelegd.

Ik mag daar, mijne heeren, in de eerste plaats wel aan de rijkspolitie mijn voldoening over te kennen geven, gezien vooral het delicate karakter dat deze zaak draagt, door het feit, dat de gemeente-politie ten deze niet het noodige initiatief heeft kunnen nemen ; zulks als gevolg van de betreurenswaardige omstan-