is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek van PTT

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Beider Belang** zei ik streks: hoe

vlugger, zekerder en goedkooper de post uüiülTT.liQür

werkt, hoe beter en voordeeliger dat is PETO'1^

voor het publiek.

Een paar voorbeelden: ,w§!2_ast-v-t‘ v- BumS f**a*ïi I

per jaar worden in ons land ongeveer

een mlllioen brieven aangeboden vy»\

voorzien van onvolledige of onjuiste adres- ( is/]

sen. Voor elk van deze brieven doet de - - .. •■■■>■

post eindelooze moeite om hem toch aan n ~n ~J •

het juiste adres te bezorgen. Ondanks ' • v*S i 4 '6t ff f'f 1 ^ tdirt -f ó;

alle moeite die de post zich daarvoor f f!/■ ~"»Xf,,r*-1

geeft.zijn ongeveerlOO.OOO brieven on- r-, / Cl. // V r/‘ ! Jr

bestelbaar. Dat zijn geweldige aantallen. / /... >/■( u*

Zie b.v. eens deze brief, gericht ___ _

aan den Directeur van de Rijks- 7 v . ■ J'

werkverschaffing te Uaffa. ,

Jaffa ligt in Palestina en daarheèn ging ^Af/'EOfctiK

de brief. In het adres ontbrak echter een -— — , .

straatnaam en een directeur van een

Rijkswerkverschaffing was er onbekend. s? Ij

Terug naar Utrecht. Maar het adres van

den afzender stond niet op de enveloppe. “Z ^ *?__ v

Toen maakte de post de brief open en // B

nu bleek dat de brief bestemd was voor f+r ,^-S. ^

Rotterdam, waar een bepaalde buurt * « w v

„het Uaffa” genoemd wordt. Zoo kwam

de brief toch op zijn bestemming. Maar aCc u \

bedenk eens hoeveel die brief de post ’

. . . . . .. Zm. , -J? "■ I ■

wel gekost moet hebben. .

Of zie eens hoe vaak deze brief ||jyr^«S , . _

door de handen is gegaan om iemand, , ^^-r-

die onbekend was in Voorburg, misschien

te vinden in een andere gemeente.

Zóó een mlllioen brieven per jaar. yS, •" * o . ■

Ge begrijpt nu wel dat deze onjuist of / / Am-UW.

onvolledig geadresseerde brieven een Oh*" 1

kolossale hoop geld kosten tot fs, ^

nadeel van post publiek.