is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□RPA, HET EILAND IN DEN NIGER

vergezeld, nog een aantal dorpshoofden aan. Zij hadden zich de vermoeienissen van de lange reis naar de hoofdstad getroost op het bericht, dat er in Kongbama een blanke van de kust was aangekomen, en namen mij zwijgend en nieuwsgierig op. Wel had ik het eigenlijke doel van mijn reis verzwegen, maar het scheen dat de Pessi’s het verklapt hadden.

De receptie werd gehouden in de open lucht, vóór Monogbama’s paleis. Een menigte nieuwsgierigen stond ons op eerbiedigen afstand reeds aan te staren. Deze openbare zittingen van Afrikaansche vorsten en edelen behooren bij hun ambt en levensstijl. Zij moeten niet alleen besturen, recht spreken en in den krijg de mannen aanvoeren, maar ook door houding en gebaar achting en eerbied afdwingen en den minderen man tot voorbeeld zijn. Tot hun taak behoort dan ook het waardig en plechtig zitten, ten aanschouwe van iedereen. Het is niet noodig, dat men iets bijzonders doet of een redevoering houdt, waardoor men de belangstelling van de menigte gaande maakt. Men zit eenvoudig en wel zoo, dat iedereen ziet, hoezeer men de kunst van goed zitten verstaat. En als gast doet men aan dat zitten mee, in stomme bewondering aangegaapt door jong en oud, alsof men de een of andere buitenlandsche prins is.

Nu ging het zitten en plechtig zich bewegen gepaard met het drinken van toekwah, een niet te versmaden palmwijn. Hij werd gedronken uit kalebassen, gevuld tot aan den rand. Slanke, welgebouwde slavinnen van Monogbama waren de schenkerinnen. Handig en met sierlijke bewegingen van de naakte, bruin-glanzende armen openden zij de eene kruik na de andere, schonken de bekers met het grijswitte vocht vol en namen de eerste teug alvorens de bekers aan de mannen te overreiken. De drank was goed, zwaar doch niet al te zoet, de beste palmwijn, dien ik ooit gedronken heb. Ik kon niet nalaten, Monogbama een compliment te maken door te zeggen, dat zijn palmwijn beter was dan mijn