is toegevoegd aan je favorieten.

Biografisch jaarboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIDDERS IN DE ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW 1937.

Regeering 4 reizen naar Amerika in 1922, 1925 en 1936, om de belangen der Ned. Bloembollenexport te verdedigen op de „Hearings" te Washington; 1926 vertegenw. der Nederl. Regeering op Int. Botan. Congres te Ithaca, waar hij tot voorzitter der Phytopathologische Sectie werd benoemd. Publicaties : „De luchtbeweging door het blad in verband met stomata en intercellulaire ruimten” (diss.); verder een 60-tal publicaties over ziektenen cultuurproblemen der bloembollencultuur, o.a. over de Nematodenbestrijding, over de bestrijding van het geelziek der hyacinthen; over invloed van klimaat en verschepingsconditie's op de bloei van hyacinthen, tulpen en narcissen; publicaties zijn in Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch verschenen, gedeeltelijk als invitation-paners gepubliceerd in verslagen van internationale congressen; studiereizen naar Engeland, Duitschland en Zuid-

Frankrijk; in 1926 een reis door Amerika, waar hij voordrachten hield voor verschillende Universiteiten. Gehuwd met Jacoba Hermina van Lessen, geb. 15 November 1886 te Billiton (N.-I.). Kinderen : Fenna Martha Roelina, geb. 30 Juni 1916 te Apeldoorn; Dirk Herman Michael, geb. 6 Juni 1919 te Lisse; Agatha Maria, geb. 15 Juli 1927 te Lisse.

Sluiter, Jan Willem (zich noemende en schrijvende Willy). Kunstschilder ’s-Gravenhage. 1921 Ridder Oranje-Nassau, 1929 Officier Oranje-Nassau, 1934 Zilveren Eeremedaille van Kunst en W etenschap verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau, 1934 Kruis van Verdienste Nederl. Roode Kruis, 1937 Ridder Nederlandsche Leeuw, 1921 Ridder Legioen van Eer, 1929 Commandeur

Mérito Civil (Spanje), 1930 Commandeur Polonia Restituta (Polen), 1932 Officier Corona d’Italia (Italië), 1932 Officier Kroonorde (België),

1933 Commandeur St. Sava (Joego-Slavië), 1934 Ridder Poolster (Zweden), 1938 Commandeur Kroonorde van Italië. Geb. 24 Mei 1873 te Amersfoort; zoon van Jan Willem, Mr. in de rechten, adv., proc. en notaris, geb. 15 Mei 1839 te Rotterdam — en van Johanna Hillegonda Cornelia Suermondt, geb. 14 Maart 1846 te Rotterdam.

Leerling Academie v. Beeldende Kunsten Rotterdam; 1901-1910 Katwijk aan Zee; 1910-1916 Laren (N.-H.); sinds 1916 ’s-Gravenhage; sinds 1923 voorz. Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio; sinds 1923 secr. Regeerings-Comité voor Nederl. Kunsttentoonstellingen in het Buitenland; sinds

1934 voorz. Comm. voor Koninkl. subsidiën aan jeugdige kunstenaars. Gehuwd met Agatha Anna Louise van Nievervaart, geb. 17 September 1874 te Dordrecht. Kinderen : Johanna Adriana, geb. 27 Maart 1902 te Katwijk aan Zee.

Smeding, Ir. S. Directeur van het Openbaar Lichaam „de Wieringermeer”, Alkmaar. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Speyart van Woerden, Mr. E. L. M. H. baron. Procureur-generaal Gerechtshof, ’s-Hertogenbosch. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Spitzen, Mr. D. G. W. Admin. Dept. van Binnenlandsche Zaken, ’s-Gravenhage. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Sweerts de Landas Wyborgh, C. W. F. P. baron. Rotterdam. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Tammes, Dr. J. Oud-hoogleeraar Rijks-Universiteit, Groningen. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Teulings, Mr. F. G. C. J. M. Lid 2e Kamer Stat.-Gen., ’s-Hertogenbosch. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Visman, Dr. F. H. Lid Raad van Ned.-Indië, Nederl.-Indië. Ridder Nederlandsche Leeuw.

Vlas, Bouwe. Commandant Leger des Heils, leider Leger des Heils in Nederland, Amsterdam. Ridder Nederlandsche Leeuw, Officier OranjeNassau. Geb. 1 September 1871 te Steeg; zoon van Hielke, zeilmaker, geb. te Heeg — en van Antje Verbeek, geb. te Lemmer.

Gedurende 45 jaren Officier Leger des Heils in verschillende posities, w.o. chef secr. van Ned.-

3