is toegevoegd aan uw favorieten.

Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provinciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom in hun vergadering van 7 Maart 1733 aldaar een inlaagdijk te leggen en droegen aan Gedeputeerde Staten op de zaak te onderzoeken en een plan op te maken.

Een commissie uit Gedeputeerde Staten, bijgestaan door Loré. maakte het plan op.

De Staten keurden het in hun vergadering van 10 April 1733 goed en droegen de uitvoering op aan Gedeputeerde Staten. De kosten van dit werk, welke ongeveer 70.000 gulden beliepen, werden uit ’s Lands kas voorgeschoten.

Met den aanleg van den inlaagdijk bij Zuricheroord heeft een nieuw type zeedijk in Friesland zijn intrede gedaan, n.1. de zeedijk met zeer flauw buiten- en binnenbeloop.

Dit type zeedijk, dat in 1733 door Loré werd ontworpen, is in latere jaren warm verdedigd door den eveneens in de 18de eeuw in Friesland zeer bekenden zeedijkskundige Arjen Roelofs.

Paalwerk Roode Klif. Toen in 1763 het Roode Klif bedreigd werd en de aan weerskanten gelegen contributiën weigerden maatregelen te treffen, hebben Gedeputeerde Staten een hoofd en eenig paalwerk doen aanleggen.

De Staten besloten 14 Maart 1764 de kosten te brengen ten laste der twee contributiën aan den westkant en de contributie aan den oostkant. Deze maakten hiertegen bezwaar. Het .geschil dat hierdoor ontstond, werd het volgende jaar in der minne geschikt. De Staten besloten den 14 Maart 1765 aan de aangrenzende contributiën „toe te leggen, eene Jaarlijxe zomme van drie hóndert Guldens uit ’s Lands Casse, en hen te libereeren van de reeds door het Collegie geimpendeerde en betaalde Gelden; waer tegens de voors. drie Contributiën de Conservatie van het Roode Clif in het eeuwige op zig hebben genomen, en de Provincie daar van voor altoos ontheven”.

B. Binnenlandsche waterstaat.

a. Verveningen.

Gevaar voor algemeen belang. Omstreeks het midden der 18de eeuw werd door veenlieden uit Giethoorn een nieuwe methode van