Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeder met al haar vatbaarheid voor droefheid, met al haar herinnering aan doorgestaan lijden, maar tevens met eene liefde die het leed van het geheele menschdom omvatten kan, — zulk een voorwerp van vereering heeft eene allesovertreffende macht.

Pc kunstgeschiedenis, die zich van lieverlede om de persoonlijkheid der Madonna gevormd heeft, is van geheel mytliischen aard. Zij is een lang gedicht, in tal van legenden en overleveringen, bij wijze van fragmenten, verhaald, een geschiedenis, die men tafereel voor tafereel kan zien voorgesteld op de menigte van altaren, in de kerken en kloosters aan Maria's dienst gewijd.

Volgens de ongewijde verhalen begint de reeks van wonderen, die haar als een stralenkrans omgeeft, reeds vóór hare geboorte. Hare ouders, Joachim en Anna, uit het koninklijke geslacht van David gesproten, zijn innig bedroefd omdat zij kinderloos zijn. Bij eene groote feestviering brengt Joachim den Heere eene dubbele offerande, maar wordt door den priester afgewezen, met de woorden: "Het is u niet geoorloofd uwe "offerande te brengen, daar gij geene nakomelingen in Israël hebt." "En '•Joachim was zeer bedroefd en ging heen in de woestijn, en vastte aldaar 'veertig dagen en veertig nachten, en zeide: Mijn eenig voedsel zal het "gebed zijn, tot dat de Heer mijn God mijne droefheid ziet."

Daarop volgt een lang verhaal van de droefheid van Anna, en hoe zij onder een laurierboom in den tuin gezeten weeklaagde en bad. "En '•zie, een engel des Heeren stond bij haar en zeide: Anna, uw gebed is "verhoord; gij zult een kind baren, en dat kind zal gezegend zijn over "de geheele wereld. Zie, uw man, Joachim, komt ook met de herders, "want een engel heeft ook hem getroost. En Anna ging haren echtgenoot "te gemoet toen hij met zijne kudden kwam, en zij ontmoetten elkaar bij " de gouden poort, en Anna omhelsde hem en zeide: Nu weet ik dat de "Heer mij gezegend heeft."

Sluiten