Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Doen we ook niet, waarde heer, hij kan eveneens te goeder trouw zijn, maar dan behoort hij tot de laatste categorie, n.1. die der onvergeeflijke suffers!

— Neen, dat mag niemand zeggen, want Mr. Grinell is Haar geweest en heeft er wel degelijk zelf olie gevonden.

— Nou, dan moet ik zeggen, dat ik het heel erg wantrouw. En ik wil U ten zeerste waarschuwen.

— U doet mijns inziens den heer Grinell onrecht aan door dat te beweren, want hij staat hier algemeen bekend als de Petroleum-koning, mengde nu ook Forner zich in het gesprek.

— Dat zegt nog heelemaal niets.

— En al menigeen is hem stiekum nagegaan, maar ze hebben geen van allen iets geheim kunnen ontdekken.

— Dat vind ik volkomen logisch, als er niets is.

— Maar hij heeft me zelf verscheidene malen een monster olie laten zien.

— Dat is al evenmin een bewijs; iedereen kan olie koopen en laten zien.

— Maar toch houd ik vol, dat hij eerlijk is.

Best mogelijk, maar dan moet ik U toch ten zeerste waarschuwen voor den grooten zwendel, die er ongetwijfeld achter zit.

— Och, ik ben zakenman genoeg, om te weten hoe ver ik gaan kan. Ik dank U voor den goeden raad, maar ik weet zelf wel, wat mij te doen staat.

Des te beter, maar ik heb U in ieder geval gewaarschuwd.

Zoo werd er nog een heelen tijd doorgepraat, zonder dat men het eens werd. Ook bleek, dat tante Droll en Hobble Frank Duitschers waren en dat Mr. Baumgarten eveneens uit Hamburg afkomstig was; dat gaf een vreugde en een samenspreken in hun eigen dialect, het plat Hamburgsch.

Plotseling maakte Frank een einde aan het getwist, door te zeggen:

Ja, Mr. Rollins, als U ons dan niet gelooven wilt, wacht dan nog twee dagen, dan kunt U het oordeel hooren van twee mannen wier oordeel U zeker wel zult willen accepteeren.

— Wie dan?

— Old Shatterhand en Winnetou.

— Hè? Wat? Old Shatterhand en Winnetou? Komen die hier?

— Zeker.

— Van wie weet U dat?

— Van Old Shatterhand.

Is het heusch? Hebt U hem gesproken?

— Neen, een brief van hem gehad, dat hy dezer dagen hier een ontmoeting met Winnetou zal hebben.

— En denkt U dat zij zullen komen?

— Ja, wie hen kent, zal daar nooit aan twijfelen.

Maar er kan altijd iets tusschen komen.

— Bij hen niet. Zij komen, en op tijd.

Ondertusschen stond Polier van zijn stoel op en wandelde ge-

Sluiten