Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich, voorts was al zijn munitie, dat hij zoo goed kon gebruiken in handen van Sam, zoodat hij onmogelijk van zijn plan kon afstappen.

Nu werd er een overeenkomst gesloten tusschen de beide broers, en wel: Buttler zou helpen bij de petroleum-geschiedenis en Grinley zou, voor Buttler, Sam en zijn gezelschap met zich meelokken, daar het denzelfden kant uit was.

Juist zoover waren hun besprekingen gevorderd, toen Polier aankwam. Toen ze hem zagen aankomen, vroeg Grinley fluisterend aan zijn broer:

— En wat doe je met hem? Hij moet immers de laan uit?

— Ja, hij kan gevaarlijk worden, want als hij voelt, dat we hem kwijt willen, dan speelt hij de verrader en is alles vergeefs geweest, voor die 100.000 dollar.

— Wat doe je dan met hem?

— Ik heb hem eerst noodig om die petroleum goed te laten wegloopen en dan heb ik hem niet meer noodig, dus krijgt hij een kogel; of een duw, zoodat hij in die olie kan verzuipen, die hij zelf heeft helpen storten.

De toekomst van Polier was zoover geregeld, toen hij hen bereikte.

— Ik kom met mooi nieuws.

— Wat dan? vroeg Buttler.

— Weet je, wie hier binnenkort aankomen?

— Nou?

— Old Shatterhand en Winnetou.

— Donders! Is dat waar? Maar dan ben iK verloren! riep Grinley.

— Waarom maak jij je zoo druk? Ze kennen jou toch niet?

— Neen, maar overal, waar die twee komen, halen ze de heeleboel ondersteboven en rusten niet voor ze de zaak in het reine hebben.

— Tja, die komen alles te weten!

— Helaas, voor hen blijft niets verborgen!

Zoo waren ze er van ondersteboven, dat zij in een innerlijke paniekstemming naar den voorkant van het huis renden, waar volgens Polier de bankier nog steeds gewaarschuwd werd voor de zwendel ,waarvan hij het slachtoffer dreigde te worden.

Heel rustig kwam Grinley aangeslenterd en deed, alsof hij nu uitgerust was, ging aan het tafeltje zitten, evenals voorheen en groette Frank en Droll zoo vriendelijk mogelijk, terwijl hij zoo eerlijk mogelijke oogen opzette.

Hij was van plan hen zoo mogelijk geheel in te palmen, zoodat zij van hun verdachtmakingen terug zouden komen, maar daar kende hij hen blijkbaar niet goed genoeg voor.

De bankier kon zich echter niet inhouden en vroeg vrijwel onmiddellijk:

— Mr. Grinley, hier zitten twee goede bekenden van Old Shatterhand en van Winnetou en die gelooven niet in die petroleum van U. Wat zegt U hierop?

Sluiten