Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De goedige Emeritus dacht er niet aan kwaad te worden en voldeed aan het verzoek van Hobble Frank.

De aankomst en de daarop volgende gesprekken hadden een groot deel van de belangstelling der reeds aanwezige gasten getrokken en ook Grinley stond op een afstand te kijken, en toen hij een oogenblik zag, dat Sam Hawkens alleen stond, stapte hij op hem af en begon vertrouwelijk tegen hem:

— Ik heb gehoord, dat U Sam Hawkens, de beroemde prairielooper bent?

— Ja, dat ben ik.

— Heeft men U mijn naam al genoemd?

— Neen, zei Sam vriendelijk, want hij kon Grinley onmogelijk herkennen, daar deze een stiefbroer was van Buttler en niet op hem leek.

— Ik heet Grinley en wordt hier overal de Petroleum-koning genoemd.

— Zoo? Heeft U petroleum?

— Ja, dat wil zeggen, ik heb een oliebron gevonden.

— Dan bent U een gelukkig mensch, want dan bent U zeker al wel schatrijk?

— Neen, want ik ben te arm om hem zelf te exploiteeren.

— Wat doet U er dan mee?

— Verkoopen.

— Hebt U er al een kooper voor?

— Ja, ik heb er een gevonden, maar die heeft nog niet besloten.

— Hebt U het hem dan niet laten zien?

— Neen, ik ben op weg er heen.

— Is het een bekende naam?

— Het is Mr. Rollins uit Brownsville, Arkansas.

— Dus U bent nu op weg erheen?

— Ja.

— Is het hier dan ver vandaan?

— Niet erg.

— Nou, de plaats zelve is natuurlijk Uw geheim, maar daar U mij hebt aangesproken, denk ik wel, dat U mij iets te zeggen heeft?

— Ja, dat is ook zoo.

— Wat hebt U dan op Uw hart?

— Well, men zegt, dat U op weg bent naar de Rio Colorado?

— Ja.

— Mijn petroleumbron ligt aan den Chelly-stroom en ik heb dus van hier uit dezelfde richting te gaan als U.

— Dat is zoo, maar wat bedoelt U daarmee?

— Ik wilde U namelijk vragen, of ik mij met mijn bankier en diens boekhouder bij Uw gezelschap mocht aansluiten.

— Met drie man dus?

— Ja.

Sam bekeek den man van onder tot boven en zei:

— In deze streken kan men in de keuze van zijn metge-

Sluiten