Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo gezegd, zoo gedaan. Winnetou hing aan zijn vingertoppen en Old Shaterhand stak het geweer omhoog, zoodat hij hem

heelemaal op het dak drukte.

Even later was ook Old Shatterhand bovenop getrokken en gleden zij samen over het platform. ..

— Daar ligt een ladder, fluisterde Winnetou en hy haalde hem om hem neer te laten, zoodat zij straks gebruik er van

konden maken.

Midden op het volgende dak zaten drie Indianen om een

wachtvuur heen en men kon hen aanzien, dat zij geheel in spanning waren, dus geenszins sliepen.

Die wachters zijn alleen, zei Old Shatterhand zacht.

Ja, maar daar hebben we nu niets aan, want we moeten

niet alleen hen, maar ook de boven zittende drie hebben. Als we voorloopig maar daar zijn, waar het onderste

gat van de gevangenis is. ,.

Dan moeten we die drie wachters tegelijk bij de keel hebben.

ja, dat kunnen we alleen maar doen, wanneer zij den

anderen kant uitkijken.

— Goed, ik heb steentjes bij mij. ,

— Mooi zoo, dan gooien, als we er nog geen twintig schreden vanaf zijn.

— We kunnen dan mooi de schaduw van die eenen man

gebruiken. ,

De wachters zaten in een kring om het vuur en een van hen zat aan den kant, waar de beide aanvallers waren. Hy wierp dus een schaduw achter zich en deze schaduw werd door die beiden benut om achter elkander aan te sluipen, zonder dat de mannen, die hun kant uit zaten te kijken, hen zagen.

Juist op ongeveer twintig passen afstand van het vuur nam Winnetou een paar kleine steentjes en wierp die over de hoofden van de wachters heen naar den anderen kant.

Onmiddellijk spitsten de ooren der Indianen zich en alle drie de hoofden draaiden naar rechts, om te zien, wat er achter hen gebeurde. Hierop hadden de beide koene mannen gewacht en met een paar zeer lichte, doch groote sprongen waren zij bij het vuur en Old Shaterhand gaf den eersten een slag tegen de slapen, zoodat deze zonder een kik te geven neerzeeg. Toen grepen beiden de andere wachters bij de keel, nog voor zij een geluid konden uitbrengen en snel werden die gebonden, en met een prop in d.6n mond voorzichtig n66rg6l6gd.

— Ziezoo, dat is alweer gebeurd.

Ja maar nu snel even naar die anderen gekeken.

— Neen, ik geloof, dat het wel beter is, wanneer we eerst de gevangenen ever geruststellen en hen er uit halen, dan is het achter den rug, als er dan nog gevochten moet worden

Goed, maar dan vlug den ladder onder het gat, anders

gaat er teveel tijd verloren.

Nu zette Winnetou een ladder onder het gat, dat de gevangenen

9

Sluiten