Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Stinkende jakhals!!! Ik heb in mijn leven zoo vele menschenlevens gered en nooit heb ik er met één woord over gerept. Maar gij, die niet eens mijn leven gered hebt, hebt er nu al zeven keer melding van gemaakt. Bah!

— Maar u zoudt nu immers gedood zijn geweest, als....

— Zwijg!!!!!

De hoofdman was werkelijk buiten zichzelf van woede.

— Wanneer jullie niet waren gekomen, dan zouden onze paarden daar door snuiven hebben gewaarschuwd en dan hadden onze messen de keelen der beide krijgers kunnen vinden en dan zou ik me nu met de haren van dien dapperen krijger daar hebben kunnen tooien.

— Maar nu wil ik die scalp niet meer hebben, want dan zou hij mij door een lafaard verschaft zijn geworden, dus is nu die beroemde scalp voor mij verloren gegaan. Weet ge wel, wie dat is?

— Nee, zei Grinley heel erg kleintjes.

— Dat is de jongste, maar een der dapperste krijgers der Navajo's, van wien ik het me een eer gerekend had, met hem te mogen strijden en zijn scalp te bemachtigen. Dat hebt gij mij belet. En nu wilt ge nog loon hebben?

— Nee, heelemaal niet.

— Dat zei je zooeven toch wel, hè? Toen wilde je, dat ik dankbaar was.

Met een zeer beteuterd gezicht het Grinley de stroom van booze woorden over zich heen gaan.

— Maar inplaats van dankbaarheid, zal ik nog wel een wat anders gaan vertellen. Blijf hier wachten, totdat ik terugkom. Als ge weggaat, dan is het ergste nog niet goed genoeg voor u.

Na dit dreigement ging hij met den ander weg en Grinley bleef staan, zooals hij stond. Hij was doodsbenauwd.

— We kunnen beter weggaan, meende Baumgarten.

— Nee, dat doen we niet, want dan leven we geen uur meer.

— Nu denk ik ook wel niet.

— Toch is er nog kans op.

— Maar hij hééft gelijk.

— Durft u ook nog wat te zeggen?

— Waarachtig wel. Ik steek het niet onder stoelen of banken.

— Wat? vroeg de bankier.

— Dat het allemaal de schuld van Mr. Grinley is.

— Nou ja

— Die dubbelmoord was heelemaal niet noodig geweest.

— Daar kunt u niet over oordeelen.

— Dat kan ik wel, al denkt u, dat u er alles van af weet De gevolgen van uw diverse daden hebben bewezen,, dat men niet zoo'n groot vertrouwen in u moet stellen, als u wel voorgeeft waard te zijn.

— Stil, daar komt die hoofdman weer aan.

Ja, zoo was het. Daar was de Nijora weer terug.

— De wraak staat al achter u. Ik behoef dus mijn handen

Sluiten