Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

integendeel ernstig voor, om bij dit buitengewone karwei zijn uiterste best te doen.

Maar Jan was niet geheel gerust omtrent den afloop.

„De Bullebak zal me te pakken krijgen!" riep hij half huilend.

„Dat zal hij niet!" verzekerde Gerrit. „Dan had hij immers Hein en mij zooeven ook wel bij de beenen gegrepen, toen we den sprong deden!"

Tegen die redeneering wist onze kleine Jan blijkbaar niets in te brengen en daar hij voor geen geld van de wereld alleen wilde achterblijven, onderwierp hij zich zonder verder tegenstribbelen aan de plannen van zijn grootere makkers.

Hein, die aan den overkant was gebleven, stroopte nu de armsmouwen wat op en zei: „Ziezoo, klaar is Kees! Mijnentwege kan 't spel beginnen."

„Pas op! Daar komt hij!" riep Gerrit.

En inderdaad, hij kwam. Maar hoe?

In het begin ging alles precies, zooals het behoorde. Gerrit greep den kleinen Jan in de broekspijpen en trok de kleine beentjes met een ruk naar achteren. Ons baasje moest nu voorovervallen en hij deed dit nu ook heel natuurlijk, terwijl hij nog bovendien de voorzorg nam, de armen aan Hein toe te steken. Deze haastte zich, om in het wilde naar die armpjes te grij pen, en het gelukte hem werkelijk, eersi het eene en toen het andere armpje vast te pakken. Doch vóór de goede jongen er aan denken kon, om het lichaam van zijn kleineft makker door stevig te trekken in een horizontale richting te brengen, was deze reeds met het gedeelte, dat tusschen het hoofd en de knieën zat, in het koude water weggezakt. Daar hing het verschrikte ventje zoo hulpeloos mogelijk, als moest hij een levende brug over de diepe sloot vormen. Maar het middengedeelte van deze brug zonk al dieper en dieper weg en verdween weldra geheel. Alleen de slippen van het buisje dobberden op het water.

Verbeeld u den schrik van onzen snug^eren Gerrit, toen hij ondervond, hoe weinig zijn bewonderenswaardig plan aan de verwachting beantwoordde! Mond en oogen zette hij wagenwijd open. alsof hij gebrek aan lucht en licht begon te krijgen. De haren

Sluiten