Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dankbaar; hare oogen straalden, straalden van blijdscnapr van trots dat alles zoo goed gegaan was, dat Ella zoo toegejuicht was, en Jette en Frits!

En zij nam de muziek in de hand en neuriede nog eens zacht na het lied, dat Ella zoo goed en zoo zuivei

gezongen had.

Doch op eens voelde zij zich stevig bij den arm gevat, voortgetrokken door twee politieagenten, en vóór zij het wist, stond zij in het midden van het tooneeltje en werd ook zij met bloemen geworpen. Het zilveren paar juichte en klapte haar vroolijk toe, maar de menschen in de zaal begrepen niet wat dat meisje, dat zij in t geheel niet hadden zien meespelen, er ineens bij te maken had, en met verwonderde gezichten handenklapten zij flauwtjes na.

Mevrouw Rosmeyer kuste en dankte allen nog eens recht hartelijk voor de verrassing; toen verspreidde men zich in groepjes, de stoelen werden weggeschoven en het bal begon.

Frits danste de eerste wals met Jette en de tweede ook, zij schenen het samen best te kunnen vinden; moeder Rosmeyer zag dat met pleizier.

Nanny deed den eersten dans met een der politieagenten en den tweeden met een fatterigen tennisclubjongen. Na den dans deed deze zich te goed aan limonade en taartjes, die zijn aandacht meer in beslag namen dan

zijne buurdame.

Nanny liet hem met zijn taartjes in rust; zij verveelde zich. Onwillekeurig dwaalden hare oogen telkens in de

Sluiten