Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En was trotsche Nicht Bertha dan zoo knap, dat zij er zich boven verheven voelde?

Dan was het maar prettiger niet zoo heel knap, maar zoo als moeder te zijn.

En zij vergeleek die eenvoudige, hartelijke, altijd hulpvaardige en, waar zij kwam, zon brengende moeder, bij de koude, vormelijke, altijd pleizier en vertoon najagende en toch nooit-tevredene Nicht Bertha. O, dan duizendmaal liever niet knap, maar zijn zooals moeder is.

Nicht Bertha had haar eigene, speciale ideeën en theorieën over religie en geloof. Volgens haar had ieder mensch zijn eigen, zijn persoonlijken godsdienst, en daarvoor was het niet noodig naar de kerk te gaan; de kerken werden dan ook steeds leeger!

En Nanny wist wel, zij had het dikwijls hooren zeggen, dat het „kerkloopen" niets te maken had met 's menschen innerlijk geloof en dat vele niet-kerkgangers vaak gelooviger waren dan de trouwe weekbezoekers, die uit gewoonte, uit sleur gingen, — maar toch, wat zou er dan van al die mooie kerken worden, indien de menschen er niet meer heengingen? Zouden dan in de toekomst de kerken leegstaan op Zondag? En wanneer er nieuwe plaatsen, nieuwe steden verrezen, zouden die dan gebouwd worden zonder kerk in 't midden, zonder kerk met blinkende torenspits, uit het hart van druk, bedompt stadsgewoel en stadsgejammer, stil omhoog stijgend in de reine, blauwe lucht als een machtig vaandel van

Sluiten