Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij hebt zeker wel eens gezien, dat men bezig was een huis te bouwen, en weet ook wel ten naastebij, hoe dat toegaat. Of ge alles in bijzonderheden weet, betwijfel ik echter. Welnu, de heer van Lierum zal eene villa, dat is een landgoed, eene buitenplaats in Italiaanschen trant, laten bouwen. Dat is eene goede gelegenheid om met u alles in bijzonderheden te beschouwen en te bespreken. Ik zeg te beschouwen, want ge ontvangt in dit boekje, in twaalf platen, eene voorstelling van het bouwen eener villa, van het begin van het werk af tot aan het betrekken van het buiten.

Betrekken van een huis, dat weet gij wel, beteekent een huis gaan bewonen. Tegelijk met het beschouwen zullen wij met u bespreken, welke grondstoffen er voor gebruikt worden, en hoe wij er aan komen, welke ambachtslieden er aan werken, welke gereedschappen er voor noodig zijn, in 't kort, welke arbeid er door menschenhanden of stoommachines vereischt wordt om een huis of villa geheel af te werken.

De heer van der Schans is een voornaam architect, — neen, ik weet een beter woord, hij is een knap bouwmeester, die heel mooi kan teekenen en in zijne jeugd al de zaken geleerd heeft die bij het bouwen van een huis te pas komen.

Toen de heer van Lierum nu van plan was om eene villa te laten bouwen, ging hij naar den bekwamen bouwmeester van der Schans' en verzocht hem om een teekening en bestek er voor te maken. De heer van Lierum gaf de som op, die hij er aan wilde besteden, en zeide hoe omtrent hij het wilde laten inrichten. Het overige liet hij aan den bouwmeester over. Nu, het duurde ook niet lang of de architect had eene prachtige teekening gereed en ook het bestek, dat is: eene nauwkeurige beschrijving hoe het huis moet gebouwd worden, welke materialen, zoo noemt men

Sluiten